Search

Search History 


Current filters:


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-4 of 4 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2533การศึกษาการจัดทำดัชนีราคาประมูลสำหรับงานก่อสร้างอาคารจารุณี สิทธิวรรณรักษ์; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
2538การเปิดรับสาร ความรู้ และทัศนคติต่อการทำแท้ง ของนักศึกษาหญิงระดับอาชีวะศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครธีรภรณ์ สุวรรณดี; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
2537การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคโทรทัศน์ สำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีธีรวัฒน์ ประกอบผล; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
2531การศึกษาโครงสร้างของผลึกสารกึ่งตัวนำแบบซาลโคไพไรท์ของ AgGaTe2, AgInSe2, AgInTe2 ct CuInTe2 โดยการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์สุ่น จ่างประยูร; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย