Search

Search History 


Current filters:Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 25 (Search time: 0.014 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2529การใช้วิธี "โลกแคบ" ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ป่วยกามโรค กรณีศึกษา ณ ศูนย์กามโรคเขต 1 สระบุรีเตือนใจ เพทยสุวรรณ
2525กลยุทธการใช้สื่อเพื่อปลูกฝังโภชนศึกษาแก่สตรีชนบท จังหวัดสุพรรณบุรีดวงทิพย์ วรพันธุ์
2524การใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ในการวางแผนครอบครัว ในกรุงเทพมหานครสุจิตรา สุคนธทรัพย์
2528การศึกษาบทบาทของสื่อในโครงการเร่งรัดการป้องกันและกำจัดหนูเน้นหนักในนาข้าวปี 2526 ในจังหวัดปทุมธานีเนิน นวนคงรอด
2529การถ่ายทอดเทคโนโลยีหัตถกรรมเครื่องจักสานไม้ไผ่ : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีอุทุมพร หมั่นทำการ
2528ผลของการใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารที่มีต่อระดับความวิตกกังวล ของผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจลดาวัลย์ จารุวนาวัฒน์
2529พฤติกรรมของคนไข้ในการเสาะแสวงหาสารสนเทศ เพื่อรับบริการด้านทันตสุขภาพ และทันตสุขศึกษาจากทันตแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครสุดารัตน์ ควรสถาพรทวี
2525การเปิดรับสื่อมวลชนทางด้านอาหารและโภชนาการ : ศึกษาความสำนึกจากการเปิดรับข่าวสารของแม่ที่นำบุตรมารับบริการ จากแผนกกุมารเวชศาสตร์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพญาไท และศูนย์บริการสาธารณสุข 2วันทนา ชาญวนิชวงศ์
2529ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการสื่อสารกับผลสัมฤทธิ์ ของการรู้หนังสือ : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ ในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครนภดล วรรธนาคม
2525บทบาทของครูในการเผยแพร่ข่าวสารเรื่องการรักษาความสะอาด : การศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์นิธี สตะเวทิน