Search

Search History 


Current filters:Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 23 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2539พฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บ ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครองอาจ ฤทธิ์ทองพิทักษ์
2539การเปิดรับสื่อมวลชน ความรู้ และการเข้ามีส่วนร่วมเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ของผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนในกรุงเทพฯรัชนิดา นิติพัฒนาภิรักษ์
2539ความต้องการข่าวสาร ความคาดหวัง และความพึงพอใจที่ได้รับข่าวสารเรื่องการประกันสังคม ของผู้ประกันตน ในเขตจังหวัดสมุทรปราการเรืองศิลป์ แก้วดอนรี
2539การเปิดรับธรรมะในยุคโลกาภิวัตน์สมเกียรติ เรืองอนันต์เลิศ
2539พฤติกรรมการเปิดรับสารและความพึงพอใจจากรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครสมควร เจริญสุข
2539ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับระยะเวลาในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทยโสภาพร สุทธิศักดิ์
2539การสื่อความหมายเรื่องทางเพศจากการแสดงตลกผ่านสื่อวิดีทัศน์ พ.ศ.2538ขจรเกียรติ มะกรทัต
2539การศึกษาชมรมแฟนภาพยนตร์ของหนังสือสตาร์พิคส์และหนังสือ ซีนีแม็คเกศินี ศิลปี
2539ประสิทธิผลของระบบการประชุมทางไกลในการฝึกอบรมวรรณรัตน์ รัตนวรางค์
2539พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่รถยนต์ ในกรุงเทพมหานครโสภิตสุดา มงคลเกษม