Search

Search History 


Current filters:


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 100 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2509คำช่วยกริยาในภาษาไทยวลีย์ ฉิมไพบูลย์
2509การศึกษามาตรฐานความสามารถสำหรับผู้ที่จะเป็นครูห้องปฏิบัติการภาษาชัยยงค์ พรหมวงศ์
2508การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะกรรมพันธุ์ของสีตาแมลงหวี่ชาญ อาภาสัตย์
2509การศึกษาการใช้โทรทัศน์ประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา ของเทศบาลนครกรุงเทพประณีต โรหิโตปการ
2508การสำรวจปัญหาของครูใหม่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาวิทยา นาทอง
2508การสำรวจปัญหาและอุปสรรคในการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจิตรบุญรวม เผ่าวัฒนา
2509แบบประโยคคำถามและคำตอบที่ใช้พูดในภาษาไทยสายสวาท อินทิแสน
2509การศึกษาอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีผลต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดพระนครสุดา ธำรงโชติ
2509คำซ้ำในภาษาไทยสุจิตรา บรูมินเหนทร์
2509การบริหารการศึกษาด้านสุขศึกษาในสถาบันการฝึกหัดครูชั้น พัดลม