Search

Search History 


Current filters:


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 235 (Search time: 0.021 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544พฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของกลุ่มแม่บ้านผู้ชมละครโทรทัศน์ไทยธิติรัตน์ อรัณยวงศกร, 2518-
2544การวัดประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในธุรกิจบริการกนกพร ตันติเสาวภาพ
2555การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และความภักดีต่อตราสินค้า ของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้าในประเทศไทยพีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์
2546กระบวนการสังคมกรณ์ของผู้บริโภคและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเด็กในกรุงเทพมหานครทรรศยา เทียมเมธ, 2520-
2555ผลกระทบของข้อมูลสินค้าประเภทบริการและความคิดเห็นออนไลน์ที่มีต่อความเชื่อถือไว้วางใจผู้ขายสินค้าประเภทบริการและความตั้งใจซื้อสินค้าประเภทบริการบนอินเทอร์เน็ตกรรณิกา ต่อเจริญ
2555ช่องทางการจำหน่ายใน “งานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ” : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโครงการอาคารชุดรายกลาง-รายเล็กภาริณี อธิพันธุ์จินดา
2555ทัศนคติของผู้สนใจบ้าน SCG HEIMทิพย์สุดา บูระวัตรเดชา
2555พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคอมมูนิตี้ มอลล์ : กรณีศึกษา บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดพัชรภรณ์ ภาณุรัตน์
2555อิทธิพลของการสื่อสารการตลาด ที่มีต่อทัศนคติ และการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพฤษภ์ พรมวงษ์
2545การบริโภคสื่อนิตยสารในฐานะสื่อโฆษณาของกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานพรรณฤดี ช. เจริญยิ่ง