Search

Search History 


Current filters:Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 61 (Search time: 0.014 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546ผลของการใช้บันทึกการเรียนรู้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานครอมรรัตน์ บุบผโชติ
2542ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียน พฤติกรรมการเรียน ของการเรียนในมหาวิทยาลัยเสมือนที่มีต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนของ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
2547ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโลกจริงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอนันตนิจ โพธิ์ถาวร, 2520-
2543แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอโณทัย พึ่งทองหล่อ
2546ผลของการใช้บันทึกการเรียนรู้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานครอมรรัตน์ บุบผธีรวิทย์ ชีตะลักษณ์โชติ, 2516-
2546การวิเคราะห์ลักษณะการเรียนรู้ของตำรวจตระเวนชายแดนในบทบาทการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราอัญชลี ทองคำ, 2515-
2542ผลของการประยุกต์หลักการเรียนรู้ของชิคเคอร์ริ่งและแกมสันในการเรียนการสอนการพยาบาลจิตเวชต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาพยาบาลจันทรรัตน์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์
2547การสืบสอบแบบชื่นชมด้านการจัดโอกาสการเรียนรู้ของพ่อแม่สำหรับผู้เรียน : รูปแบบเสนอแนะจากการปฏิบัติที่ดีที่สุดของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเกตุฤดี ราชไชยา, 2521-
2543การเรียนรู้อย่างมีความสุข : การวิจัยรายกรณี ครูต้นแแบบด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาวราศิริ วงศ์สุนทร, 2519-
2547ปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ศุภลักษณ์ ใจแสวงทรัพย์, 2524-