Search

Search History 


Current filters:Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 1619 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การวางแผนระบบส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาการจำกัดกระแสลัดวงจรโดยใช้วิธีขั้นตอนทางพันธุกรรมสัญญพงศ์ จิรถาวรีย์
2553การผลิตพอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอตโดยใช้ของเสียอินทรีย์จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลอัมทิกา เมืองวงษ์
2553การประยุกต์ทฤษฎีเกมในการวิเคราะห์ความปลอดภัยของการจัดเส้นทางแบบเฟ้นสุ่มในโครงข่ายไร้สายแบบเมชที่มีสายอากาศระบุทิศทางภัทร บุญญกาญจน์
2553การนำเสนอแนวทางการพัฒนาการสอนเปียโนระดับชั้นต้นของหลักสูตรเปียโนอัลเฟรดสำหรับสถาบันสอนดนตรีเอกชนในกรุงเทพมหานครธิรดา สุนทรนาค
2553การศึกษาผลการปรับค่าองศาการฉีดเชื้อเพลิง DME ผสมปาล์มไบโอดีเซล ในเครื่องยนต์ดีเซลชนิดห้องเผาไหม้ส่วงหน้าชลมิตร ทิพย์สิงห์
2553การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่บริหารงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาเจริญศรี พันปี
2553ผลของกรรมวิธีทางความร้อนหลังเชื่อมและชนิดของลวดเชื่อมต่อความแข็งและโครงสร้างจุลภาคของแนวเชื่อมระหว่างเหล็กกล้าที่มีโครเมียม 2.25%และ 9% โดยน้ำหนักณัฐพล ธรรมโสภณ
2553การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประยุกต์เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์บนข้อมูลซอฟต์แวร์อาร์ไคฟว์ ด้วยตัวแบบค่าสนับสนุน-ค่าความเชื่อมั่นและตัวแบบค่าสนับสนุน-ค่าความเชื่อมั่นใหม่สัญชัย พิทักษ์ชลทรัพย์
2553การออกแบบวงจรแปลงผันสัญญาณเชิงอุปมานเป็นสัญญาณเชิงเลขโดยใช้เทคนิคการแบ่งครึ่งและสะสมประจุวาริทช์ ลิ่มวิบูลย์
2553การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเพาะเชื้อขึ้นเชื้อจุลชีพสองหรือสามตัวอย่างเลือดเพาะเชื้อธีรารัตน์ ฉันทชล