Search

Search History 


Current filters:


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 13991 (Search time: 0.015 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากการฟื้นฟูชุมชนอัมพวา จ.สมุทรสงครามประสงค์ ปิยะศรีสกุล
2550การศึกษาเชิงประจักษ์ของการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจและนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยพิมลรัตน์ สิริเศรษฐอาภา
2550ผลของโปรแกรมการฝึกเสริมด้วยน้ำหนักที่มีต่อความสามารถในการขว้างลูกของผู้เล่นกีฬาซอฟท์บอลพิชัย สวนอาษา
2553การวางแผนระบบส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาการจำกัดกระแสลัดวงจรโดยใช้วิธีขั้นตอนทางพันธุกรรมสัญญพงศ์ จิรถาวรีย์
2553การผลิตพอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอตโดยใช้ของเสียอินทรีย์จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลอัมทิกา เมืองวงษ์
2554การรู้จำฟันในภาพรังสีเอ็กซ์ทางทันตกรรมนคินทร พัฒนชัย
2554การศึกษาวัฒนธรรมองค์การพยาบาล เครือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มภาคตะวันออกพิมพ์ชนก จามะรี
2554ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมควบคุมน้ำหนักของนักเรียนหญิงที่มีภาวะโภชนาการเกินเพชรลดา สีขาว
2554การปรับปรุงกระบวนการผลิตยางรถยนต์รมย์ยุพา นาควะรี
2550ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ ของนักศึกษาวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษาในภาคใต้ตอนบน ประเทศไทยปรียาพร ชูเอียด