Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-5 of 5 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการประเมินตนเองและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อพัฒนาการทักษะปฏิบัติการทดลองของนักเรียนณัฏฐณี ศิริโชติ
2558การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิสองขั้นโดยสุ่มหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่งแบบกำหนดความน่าจะเป็นให้เป็นสัดส่วนกับขนาด: กรณีศึกษาแผนการสำรวจการเรียนกวดวิชาของนักเรียนไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ
2558การพัฒนาเครื่องมือวัดประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษานวพรรษ เชื้อต่าย
2558การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดพื้นที่เสรีสำหรับการสานเสวนาและการสืบสอบเพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ด้านความเป็นพลเมืองและความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปฏิมาภรณ์ ธรรมเดชะ
2558การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551บุญสม ศรีศักดา