Search

Search History 


Current filters:


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 21 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การเปิดรับข่าวสารการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐอุษา โหราเรือง
2539การเปิดรับสื่อมวลชน ความรู้ และการเข้ามีส่วนร่วมเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ของผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนในกรุงเทพฯรัชนิดา นิติพัฒนาภิรักษ์
2546ปัจจัยสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวชายทะเลและหมู่เกาะของคนกรุงเทพมหานครบุษกร แก้วมีจีน, 2511-
2539ความต้องการข่าวสาร ความคาดหวัง และความพึงพอใจที่ได้รับข่าวสารเรื่องการประกันสังคม ของผู้ประกันตน ในเขตจังหวัดสมุทรปราการเรืองศิลป์ แก้วดอนรี
2545การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยณัฐชามญช์ สุวิทยพันธุ์, 2521-
2539การเปิดรับธรรมะในยุคโลกาภิวัตน์สมเกียรติ เรืองอนันต์เลิศ
2539ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับระยะเวลาในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทยโสภาพร สุทธิศักดิ์
2544การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ความรู้ ความตระหนักและความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)กชพร ลิขิตมาศกุล, 2521-
2543การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครรัชดาภรณ์ ชาญชาคริตพงศ์, 2519-
2542การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)นิชดา เตรียมชัยศรี, 2519-