Search

Search History 


Current filters:


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-8 of 8 (Search time: 0.007 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การติดตามข่าวสารกับความพึงพอใจในการสื่อสารและการทำงานของพนักงานเครือซิเมนต์ไทยในช่วงการปรับโครงสร้างธุรกิจโชติหทัย นพวงศ์, 2513-
2545การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ กับการยอมรับระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 ของพนักงานในโรงงานบริษัทเอเชี่ยน ออโต้ พาร์ท จำกัดวีระนันท์ นนทะนาคร, 2516-
2539รูปแบบการสื่อสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงานต่อการรื้อปรับระบบของธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสินีนาฏ กำเนิดเพ็ชร์
2540การเปิดรับสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ของพนักงานในโรงงานกลุ่มบริษัท มินีแบ (ประเทศไทย)เกรียงชัย เหลืองภัทรเชวง
2550พฤติกรรมการรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสารเรื่องการยกเลิกระบบซีของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ภณิตา สังขวิศิษฏ์
2550การเปิดรับข่าวสาร "วัฒนธรรมนวัตกรรม" ความรู้ ทัศนคติและการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานเครือซิเมนต์ไทยอุรัจฉทา ต่ายสกุลทิพย์
2542การแสวงหาข่าวสารในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและระดับความรู้สึกมั่นคงในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์ไทยและธนาคารพาณิชย์ต่างชาติในไทยจิราภรณ์ ถิรปัญญาเลิศ
2542ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ และการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสรพนักงานของพนักงานในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจธารทิพย์ สาณะเสน