Search

Search History 


Current filters:


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-6 of 6 (Search time: 0.023 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลของการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของครูอุษณี สร้างนานอก
2556บทบาทการส่งผ่านของความร่วมมือของครูในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในชั้นเรียนของครูพจนา อาภานุรักษ์
2555การวิเคราะห์ความพร้อมของครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอัจฉราพร กลิ่นเกษร
2555การใช้กลยุทธ์ของครูในการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กอนุบาลศศิธร เมธีวรกุล
2555การวิเคราะห์บทบาทของเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนในการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยพิชามญชุ์ คุ้มสุข
2552การศึกษาปัจจัยจำแนกระดับความเต็มใจในการเรียนรู้ของครูปฐมพงษ์ ทะแสง