Search

Search History 


Current filters:Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 18 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การพรรณาสถานที่และการบ่งชี้สถานที่ในภาษีอึมปีสิทธิชัย สาเอี่ยม
2539คำยืมภาษาเขมรในภาษาไทยถิ่นใต้เปรมินทร์ คาระวี
2539คำไวยากรณ์ที่กลายมาจากคำนามเรียกอวัยวะและส่วนของพืช ในภาษาไทยล้านนานันทริยา ลำเจียกเทศ
2533การนำเสนอรูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาในวิทยาลัยครูบุหงา วัฒนะ
2539วิวัฒนาการและอนาคตภาพของวิทยาลัยนาฏศิลปในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ
2539การพัฒนาโครงการสร้างเสริมคุณลักษณะที่จำเป็น สำหรับนักเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนสิทธิพร บูรณะสุบรรณ์
2536การพัฒนารูปแบบปฏิสัมพันธ์ของการสอนอ่านเข้าใจความสุมาลี ชูศรี
2537การพัฒนากระบวนการตรวจสอบความเป็นเอกมิติของแบบสอบวรนุช แหยมแสง
2530ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีสอน คุณภาพของกลวิธีสอน เวลาที่ใช้ในการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานครพิมพันธ์ เดชะคุปต์
2537การพัฒนาดัชนีสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์