Search

Search History 


Current filters:Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 11 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การพัฒนารูปแบบการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพูลย์ชัย ยาวิราช
2554การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกีฬาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศปลวัชร รุจิรกาล
2554การพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในเขตเมืองและชนบทสมพิศ ใช้เฮ็ง
2554การนำเสนอกลยุทธ์ทางเลือกการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
2554การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฤทัยวรรณ หาญกล้า
2554การวิเคราะห์ภาวะผู้นำในการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ การใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ศาลินา บุญเกื้อ
2554การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาวัชรี เทพพุทธางกูร
2552การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จปรเมษฐ์ โมลี
2556การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการสำหรับโรงเรียนอนุบาลสุภัค โอฬาพิริยกุล
2556การพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชนสิรินพร วิทิตสุภาลัย