Search

Search History 


Current filters:


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 31 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานแผลไฟไหม้- น้ำร้อนลวกโรงพยาบาลตติยภูมิวีณา ไลชาติกุล
2548การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฎิบัติงานสาธารณภัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมพรพิมล รักษาแก้ว
2550องค์ประกอบสมรรถนะของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐ ในช่วงพุทธศักราช 2550-2554ฐิตาภรณ์ ปานขลิบ
2555การศึกษาสมรรถนะของหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากลศิรประภา ฤๅชัย
2553การศึกษาสมรรถนะพยาบาลหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสุจารี บัวเจียม
2555สมรรถนะพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูอนัญญา คะสะติ
2549สมรรถนะพยาบาลเวชศาสตร์การบินสายฝน นิลจุลกะ
2544ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพยาบาลประจำการ การสนับสนุนจากองค์การ กับการปฎิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครเบญจรัตน์ สมเกียรติ
2552สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลของรัฐภัทรมน ทับสูงเนิน
2552การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ศุภลักษณ์ รัตนสาร