Search

Search History 


Current filters:Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-7 of 7 (Search time: 0.013 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2539ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นอิสระแห่งตน ความเชื่ออำนาจภายในตน พฤติกรรมการดูแลของอาจารย์พยาบล กับความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา
2539การรับรู้และการปฏิบัติจริงตามบทบาทพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกนาถสุภางค์ ไกรอาบ
2538ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลในวิชาชีพของหัวหน้าหอผู้ป่วย และของเพื่อนร่วมงานกับความยึดมั่นผูกพันต่อการปฏิบัติการพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานครรุจิพร พงษ์สวัสดิ์
2536ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความสามารถในการแก้ปัญหาด้านบริหารงาน ของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่ายและเวรดึก โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานครวิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล
2535ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลัง อัตมโนทัศน์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองกับความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมสุดาพร สงวนวงษ์
2538ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะงาน ประสบกาณ์ในการทำงาน บทบาททางวิชาชีพกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานครสอาด วงศ์อนันต์นนท์
2533การพัฒนาโครงการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้สหัทยา รัตนจรณะ