Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-5 of 5 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำบารมีของหัวหน้าหอผู้ป่วย สภาพแวดล้อมในการทำงาน กับผลผลิตของงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐนิตยา พิทักษ์โกศล
2554ประสบการณ์การถูกร้องเรียนพฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพบุษบา จันดาทอง
2554ศึกษาคุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้รับบริการและพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนเขต 4 สังกัดกระทรวงสาธารณสุขกฤติมา ดอกมะงั่ว
2554สมรรถนะพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์กฤตยา อุบลนุช
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจ ลักษณงาน กับความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนสกุลนารี เวทยะเวทิน