Search

Search History 


Current filters:


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 10 (Search time: 0.006 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และความภักดีต่อตราสินค้า ของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้าในประเทศไทยพีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์
2546การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการประหยัดน้ำทองกร ทัศนียะเวช
2546การศึกษาเปรียบเทียบการเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการไปห้างสรรพสินค้า และการเป็นเจ้าของสินค้าคงทน ของลูกค้าห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนหน้าระหว่าง และหลังวิกฤตเศรษฐกิจปัทมา สุวภาพกุล, 2519-
2542ความเกี่ยวพันของผู้บริโภค การตอบสนองต่อโฆษณา และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาร่างกายของผู้บริโภคชายณัฏฐิกา ณวรรณโณ, 2519-
2543ประสิทธิผลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการเผยแพร่ความรู้งานคุ้มครองผู้บริโภคธนภรณ์ อุทยานิก, 2515 -
2541การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกับการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในปีท่องเที่ยวไทย 2541-2542วันทนา สุรชีวิน
2540การเปิดรับข่าวสารการประหยัด ประโยชน์จากข่าวสาร กับการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยต่างประเทศในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครอำนวย แตงรอด
2552การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครบุรินทร์ นันทวิจารณ์
2542สถานภาพของเทปบันทึกเสียงสำหรับเด็กและพฤติกรรมการซื้อของผู้ปกครองนฤมล เตชะนานาเลิศ
2551การเปิดรับข่าวสาร และปัจจัยที่มีผลต่อการใช้น้ำมัน E20 ของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครวรรณวิภา หาญสันเทียะ