Search

Search History 


Current filters:


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 29 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การบริโภคสื่อนิตยสารในฐานะสื่อโฆษณาของกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานพรรณฤดี ช. เจริญยิ่ง
2544ความเกี่ยวพันและพฤติกรรมผู้บริโภคต่อตราสินค้าบุกเบิกมณีรัตน์ ตันติคุณารักษ์
2545ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดของผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก 2002ภานินี นิมากร, 2518-
2547กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคสลิตตา ลายลิขิต, 2522-
2545ประเทศแหล่งกำเนิด ระดับความเกี่ยวพันของสินค้า และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภควันดี เหล่าสุวรรณวัฒน์
2545อิทธิพลของประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคดลภัคว์ อ่องระเบียบ
2547อิทธิพลของการเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าวันธิดา จันทกิจ
2546อิทธิพลของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคลัดดา โศภนรัตน์
2543กลยุทธ์การบริหารตราสินค้า ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภค ในการเลือกใช้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทในประเทศไทยเลิศพล ภักดีภูมิ
2544บุคลิกภาพผู้บริโภค บุคลิกภาพตราสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคพรทิพย์ เลือดจีน