Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 186 to 205 of 403 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ทักษะการจัดการที่พึงประสงค์ของผู้จัดการทีมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกอนุสรา รุ่งเรือง
2552ทัศนคติและพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีภาวะอ้วนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครจิรยุทธ โสมขันเงิน
2561ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล กมลชนก ชุ่มเชย
2559ปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพของนักกีฬาฟุตบอลที่ส่งผลต่อผู้เข้าชมเพศหญิงในการตัดสินใจเข้าชมภายในสนามการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกศรีวรรณ อ่อนละมุล
2556ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีกิจกรรมทางกายของนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครชโลธร เสียงใส
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเทียวชาวต่างชาติประเภทสะพายเป้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยวิกัณดา ภัทรโสภาชัย
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางอติกานต์ ไพโรจน์พิริยะกุล
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกที่เรียนกีฬาเทนนิสอาภาวรรณ สังข์ศิริ
2558ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย : รูปแบบสมการโครงสร้างสิรินกานต์ ผ่องประเสริฐ
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครภัททิศร์ โชคอนันต์ตระกูล
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสวนสาธารณะของประชาชนในกรุงเทพมหานครกนกกาญจน์ ตู้จินดา
2558ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2ปิยะณัฐ รัตนเพียร
2558ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์
2558ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดการนันทนาการในมหาวิทยาลัย : รูปแบบสมการโครงสร้างบุษบา ชมิดท์
2558ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ร่วมกันซื้อประภัสสร ศรีสด
2555ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคลวัยทำงานในกรุงเทพมหานครวัชฎา เพ็ญศรีสิริกุล
2554ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร จังหวัดปทุมธานีภมร นามเสนาะ
2553ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรสายสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภคพงศ์ วิเศษสินธุ์
2553ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครวิญญ์ทัญญู บุญทัน
2556ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดต่อเนื่องของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครเฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว