Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 350 to 369 of 403 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557องค์ประกอบของรายการโทรทัศน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มอาเซียนปานฤทัย เห่งพุ่ม
2561อิทธิพลของการรับรู้ความสอดคล้องระหว่างผู้แนะนำสินค้าที่เป็นนักกีฬาและสินค้ากีฬาที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อญาดา รังสิเสนา ณ อยุธยา
2553อิทธิพลของละครโทรทัศน์ไทยที่มีผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยนิตยาวดี วัชโรบล
2557เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพในการปฏิบัติกิจกรรมและการนำไปใช้คัดกรองความเสี่ยงในการล้มและภาวะพึ่งพาในผู้สูงวัยไทยเตชภณ ทองเติม
2554แนวทางการจัดการการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีศศธร สุมน
2557แนวทางการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับประชาชนภายในบริเวณสนามกีฬาระดับอำเภอกฤตกัญญา คชรินทร์
2553แนวทางการจัดการท่องเที่ยว ตลาดน้ำหมู่บ้านปางช้างอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาศรัญญา ศรีทอง
2553แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีอินทุอร รัตนบรรพต
2558แนวทางการจัดการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชลวัฒน์ โพธิ์ด้วง
2554แนวทางการจัดกิจกรรมนันทนาการตามความต้องการของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการวิมลทิพย์ สมัญญามาตุเรศ
2552แนวทางการจัดกิจกรรมนันทนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานครนุชรา แสวงสุข
2555แนวทางการจัดทำการรวมวีซ่าของประชาคมอาเซียนจันจิรา ฐิติชญานุวัฒน์
2555แนวทางการพัฒนาการจัดการกีฬาโบว์ลิ่งอาชีพของสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยรังสรรค์ ผูกพันธุ์
2555แนวทางการพัฒนาการจัดการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศโรธร เร่งสมบูรณ์สุข
2555แนวทางการพัฒนาการจัดการสถานออกกำลังกายในอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครโศรัจ แวววิริยะ
2555แนวทางการพัฒนาการจัดการสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทยเจษฎา ชนะพินิจวงศ์
2555แนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติภัทริน วงศ์บางโพ
2555แนวทางการพัฒนาการจัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธิติ จันทร์ศิรินทร
2552แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกพงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์
2552แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วธนพล ถาวรศิลป์