Browsing by Author ศิริชัย ศิริกายะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 98 to 117 of 142 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ทรัพยากรการสื่อสารกับดัชนีชี้ภาวะการสื่อสารของจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ถึง 8 (พ.ศ. 2520-2544)มนฤดี ธาดาอำนวยชัย, 2515-
2546นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเสาว์รส ผจญทรพรรค, 2515-
2545บทบาทการเป็นสื่อกลางของรายการเพื่อคนเกษตรทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5ชนิตร์นันทน์ ปุณณะนิธิ
2526บทบาทของข่าวโทรทัศน์กับการกำหนดวาระให้กับประชาชน : การศึกษาเฉพาะกรณีข่าวสารการสร้างงานในชนบท ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (2525-2529)ปราโมช รัฐวินิจ
2536บทบาทของงานพิธี ในฐานะที่เป็นสื่อสายสม วงศาสุลักษณ์
2525บทบาทของผู้บังคับบัญชาด้านการติดต่อสื่อสารที่มีผลต่อขวัญ ของผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจที่เสี่ยงต่ออันตราย และตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร : การศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยกำลัง ระดับหมวดตำรวจตะเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 2ลิขิต สุทธะพินทุ
2544บทบาทของภาพยนตร์ตัวอย่างในการนำเสนอเพื่อโน้มน้าวใจพนิดา สมภพกุลเวช
2541บทบาทของรัฐในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ขนิษฐา จิตต์ประกอบ
2545บทบาทของรายการทำอาหารทางโทรทัศน์ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมในการประกอบอาหารของผู้ชมที่รับผิดชอบในการประกอบอาหารรมิดา รัสเซลล์, 2512-
2539บทบาทของสื่อมวลชนเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นนักร้อง ของยุวชนผู้เข้าประกวดร้องเพลงยุวชนถ้วยพระราชทานชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ปี 2537-2538ปรียาธร มาดาเมนทร์
2534บทบาทของสื่อมวลชนในการสร้างภาพนางสาวไทย พ.ศ.2507-2531ทวินันท์ คงคราญ
2534บทบาทของสื่อมวลชนในหมู่บ้านวังเคียน อำเภอลอง จังหวัดแพร่สุริยันตร์ เชาวนปรีชา
2544บทบาทของสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อสุขภาพปริญญา ศรีอนันต์
2550บทบาททางการสื่อสารของบทวิจารณ์ภาพยนตร์ในประเทศไทยตวงทอง สรประเสริฐ
2539บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนญี่ปุ่นในประเทศไทยกรรพุม บุญทวี
2551ปรสิตการสื่อสารในการแสดงตลกจากสื่อวีซีดีบันทึกการแสดงสดของวงโปงลางสะออนวรันธร บุญพิทักษ์
2549ปรสิตการสื่อสารในรายการโทรทัศน์เล่าข่าวเช้าริรินดา เติมไทยมงคล
2541ปัจจัยกำหนดลักษณะการดำเนินรายการสนทนาข่าวทางวิทยุเติมศักดิ์ จารุปราณ
2544ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทศพร โขมพัตร, 2517-
2543ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้สื่อข่าววิทยุศูนย์ข่าวแปซิฟิคกิติมาภรณ์ จิตราทร