Browsing by Author อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 57 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การศึกษาสถานภาพขององค์ความรู้ด้านการเผยแพร่นวกรรมในวิทยานิพนธ์สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ (2524-2545)กุลทิชา หุ่นรำภู
2545การศึกษาเนื้อหาและการใช้ประโยชน์จากนิตยสารวัยรุ่นในการเสริมความรู้และจริยธรรมมนตรา สายวิวัฒน์, 2521-
2544การศึกษาเปรียบเทียบการรับชมรายการโทรทัศน์ประเภทสาระความรู้และสาระบันเทิง การจดจำได้ และการนำไปใช้ประโยชน์พัทธนันท์ เด็ดแก้ว, 2516-
2526การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2500-2525 : รายงานผลการวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
2533การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2526-2532 : รายงานวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
2539การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และโฆษณาในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2533-2538 : งานวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์
2547การสื่อสาร และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานีสรัญพัฒน์ ตันสุขเกษม, 2522-
2543การสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีบุญบั้งไฟในชุมชนชนบทพวงชมพู ไชยอาลา
2539การสื่อสารและสารสนเทศในสมัยรัชกาลที่ 9 : การวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; สุธี พลพงษ์; ไศลทิพย์ จารุภูมิ
2544การเปรียบเทียบผลการเปิดรับสื่อภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ที่ใช้ความน่ากลัวและความเอื้ออาทรเป็นแรงจูงใจวิชชุตา ชินกุลประสาน, 2521-
2536การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลในการเผยแพร่ข่าวสารเรื่องโรคท้องร่วง ระหว่างเอกสารภาษาถิ่น (เขมรถิ่นไทย) กับภาษาไทยมาตรฐานในพื้นที่อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ชิตาภา สุขพลำ
2543การเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจสื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์ที่ให้ความรู้ในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมปลายในเขตกรุงเทพมหานครแสงรพี ภัทรกิจกุลธร, 2516-
2544การเปิดรับ และการแสวงหาข่าวสารการท่องเที่ยวในประเทศไทยบนสื่ออินเตอร์เน็ตของนิสิตนักศึกษาศรีหญิง ศรีคชา, 2515-
2542การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ และทัศนคติของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตของหน่วยงานภาครัฐจรัสศรี ปักกัดตัง
2542การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อปัญหาสังคมของกลุ่มผู้ใช้สื่ออินเตอร์เน็ต บนเวบไซด์ขององค์กรพัฒนาเอกชนพรทิพย์ ศิริชูทรัพย์, 2516-
2544การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำในโครงการลดน้ำสูญเสียปทุมธานี-รังสิตรินลี่ ลิมปิศิริสันต์
2545การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ ความรู้ ความตระหนักและการสนับสนุนองค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือและสงเคราะห์สัตว์พัชรา ระบบกิจการดี
2543การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการทำแท้งนันทวรรณ พงศ์อุดม, 2516-
2540การเปิดรับรายการที่แทรกอารมณ์ขันทางโทรทัศน์ การรับรู้ประโยชน์และความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครขนิษฐา สง่าวงศ์วิจิตร
2538ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนและสื่อบุคคล กับการยอมรับค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของวัยรุ่นกรองทิพย์ จั่นแย้ม