Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
253070 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-
2516การต่อรองราคาแบบตัวคูณคงที่กับกระบวนการตัดสินใจขายสินค้าอังคณา โรจนไพบูลย์
2540การทำออปติมัลเพาเวอร์โฟลว์โดยใช้เจเนติกอัลกอริทึมปฐม อัตตวิริยะนุภาพ
2544การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งของคู่สมรสจัสมิน สุวรรณชีพ, 2517-
2547การศึกษาวิเคราะห์วิธีการร่ายรำ และลีลาท่ารำของโขนตัวพระ : กรณีศึกษาตัวพระรามศุภชัย จันทร์สุวรรณ์, 2498-
2520การสร้างแบบฝึกการเขียนแบบสร้างสรรค์ด้านร้อยกรอง สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ยุพา ขนอนคราม
2527การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยใช้หนังสือแบบเรียนซึ่งมีตำแหน่งการวางเนื้อหา และภาพประกอบต่างกันสถาพร พรหมเมศร์
2529การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการตั้งถิ่นฐานบริเวณ อำเภอสองข้างถนนสายจันทบุรี-สระแก้วอัจฉรา เนียมสอน
2528ความคิดเห็นของครูประจำการเกี่ยวกับรายการเสริมความรู้วิชาชุดครูทางวิทยุไปรษณีย์ของกองส่งเสริมวิทยฐานะครู กรมการฝึกหัดครูฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
2551คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2519งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 5เพ็ญศักดิ์ เรือนใจมั่น
2549ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการนำคดีอาญาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม : กรณีศึกษาพนักงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 5ภาคภูมิ เดชะเรืองศิลป์
2523ปัญหาการฝึกสอนของนักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยพลศึกษา ในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทยอารมณ์ นาวากาญจน์
2554ผลการรพยาบาลเพื่อลดความเจ็บปวดและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อความกลัวการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำในเด็กวัยก่อนเรียนเติมสุข รักษ์ศรีทอง
2554ผลของความเค็มและอุณหภูมิต่อการฟักไข่ การรอดของตัวอ่อนหอยหวาน (Babylonia areolata)และต่อการรอดของตัวอ่อนหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina)สิรินันท์ หนูนิ่ม
2527พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2530สูจิบัตรเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2530จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555แนวทางการเพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคารศูนย์การค้าด้วยการควบคุมปริมาณอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในอาคารศุภมาส ไชยวรกุล
2556โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี : สรุปผลการดำเนินงาน : รายงานฉบับสมบูรณ์-