Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการสื่อสารมวลชน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การสำรวจสถานภาพแห่งองค์ความรู้เรื่อง "สตรีกับสื่อมวลชนในประเทศไทย พ.ศ. 2520-2535" : รายงานผลการวิจัยกาญจนา แก้วเทพ; วิลาสินี พิพิธกุล
2527การสำรวจสื่อพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานผลการวิจัยจุมพล รอดคำดี
2546การสื่อสารสุขภาพ : ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพปาริชาต สถาปิตานนท์; กิตติ กันภัย; พัฒนพงศ์ จาติเกตุ; ปิยะนารถ จาติเกตุ
2531การใช้สื่อมวลชนและการแพร่กระจายข่าวสารเพื่อกิจกรรมด้านพัฒนาในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านดอยแช่ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนศิริชัย ศิริกายะ
2543ทัศนคติของผู้รับสารและผลกระทบที่เกิดจากสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ข้ามพรมแดนไทย-ลาว : รายงานผลการวิจัยวิภา อุตมฉันท์
2525สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาในเขตเมืองปนชนบท : ศึกษาเฉพาะอำเภอคลองหลวง และอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีศิริชัย ศิริกายะ
2546โครงการ เพศและการสื่อสารในสังคมไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิลาสินี พิพิธกุล; กิตติ กันภัย