Browsing by Author ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2515Concentration ของอุตสาหกรรมในประเทศไทยบังอร ทับทิมทอง
2528กระบวนการการแบ่งชนชั้นชาวนาในชนบท : ศึกษาเฉพาะชาวนาภาคกลาง พ.ศ. 2485-2524ศิวรักษ์ ศิวารมย์
2519การปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศไทย พ.ศ. 2475-2485ชวลิต วายุภักตร์
2527การศึกษาเศรษฐกิจการเมืองท้องถิ่น : ความหมาย และความสำคัญฉัตรทิพย์ นาถสุภา
2528การเติบโตและการพัฒนาการของนายทุนธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (2475-2516)พรรณี บัวเล็ก
2520คลองกับระบบเศรษฐกิจของไทย (พ.ศ. 2367-2453)กิตติ ตันไทย
2523ต้นกำเนิดของชนชั้นนายทุนในประเทศไทย (พ.ศ.2398-2453)สิริลักษณ์ ศักดิ์เกรียงไกร
2507นูเรมเบิก : อาชญากรสงครามนาซีกับกฎหมายระหว่างประเทศฉัตรทิพย์ นาถสุภา
2529บทบาทนายทุนพ่อค้าที่มีต่อการก่อ และขยายตัวของทุนนิยมภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ.2464-2523ปลายอ้อ ชนะนนท์
2519ระบบเจ้าภาษีนายอากรสมัยกรุงเทพฯ ยุคต้นญาดา ประภาพันธ์
2525ระบบเศรษฐกิจอยุธยาประสิทธิ์ รุ่งเรืองรัตนกุล
2532ระบบเศรษฐกิจและสังคมของการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนีฉัตรทิพย์ นาถสุภา
2526รัฐและอุดมการในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (2500-2506)ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
2522วิวัฒนาการเศรษฐกิจชนบทในภาคกลางของประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2394-2475สุวิทย์ ไพทยวัฒน์
2525วิวัฒนาการเศรษฐกิจหมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พ.ศ.2394-2475ประนุช ทรัพยสาร
2525เศรษฐกิจวัดในกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2325-2453)อุทิศ จึงนิพนธ์สกุล
2538แนวคิดวิถีการผลิตแบบเอเชียกับการอธิบายหมู่บ้านไทยภัคพัฒน์ ทิพยประไพ
2538แนวคิดว่าด้วยชนชั้นกลางในสังคมไทยศิริพร ยอดกมลศาสตร์
2518แรงงานบังคับภายใต้ระบบศักดินาไทยเดชา ฉายะพงศ์