Browsing by Author ชนิดา พลานุเวช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2538การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัยนิคม ชัยศิริ; วราพรรณ ด่านอุตรา; วิไล ชินเวชกิจวานิชย์; ชนิดา พลานุเวช; สมชาย อิสระวาณิชย์; วิภา ด่านธำรงกูล
2543การใช้ Immune markers ในการเฝ้าระวังโรคเอดส์ชนิดา พลานุเวช; ศศิธร แจ่มถาวร; วิไล ชินเวชกิจวานิชย์; วิภา ด่านธำรงกูล; ปิยะพร ทาคำถา; ประสิทธิ์ อินต๊ะ
2539ความชุกของการได้รับโทลูอีนเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัยวิไล ชินเวชกิจวานิชย์; สุนทร ศุภพงศ์; ชนิดา พลานุเวช; วีนัส อุดมประเสริฐกุล; สมชาย อิสระวาณิชย์; วราพรรณ ด่านอุตรา
2538ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด : รายงานผลการวิจัยนิคม ชัยศิริ; วราพรรณ ด่านอุตรา; สมชาย อิสระวาณิชย์; วิภา ด่านธำรงกูล; วิไล ชินเวชกิจวานิชย์; ชนิดา พลานุเวช
2553ตำรายาในศิลาจารึกวัดโพธิ์ : สังคายนา รวบรวม และอธิบายความหมาย : รายงานการวิจัยนิจศิริ เรืองรังษี; ชนิดา พลานุเวช; พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ; สุชาญ ชูสุวรรณ
2554ตำรายาในศิลาจารึกวัดโพธิ์ : สังคายนา รวบรวม และอธิบายความหมาย : รายงานการวิจัยนิจศิริ เรืองรังษี; ชนิดา พลานุเวช; พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ; สุชาญ ชูสุวรรณ
2541ผลกระทบของการท่องเที่ยวเดินป่าต่อการพัฒนาชุมชนชาวไทยภูเขา และปัญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอดส์ : รายงานการวิจัยอุษณีย์ พึ่งปาน; วิภา ด่านธำรงกูล; ชนิดา พลานุเวช; วิไล ชินเวชกิจวานิชย์
2528ผลของเอทานอลต่อเมตาบอลิสมของแอมเฟตามีนในร่างกายสุนัขชนิดา พลานุเวช
2540ระดับเบตา-2-ไมโครโกลบูลินและนีออพเทอรินในซีรัม ของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ติดเชื้อโรคเอดส์ : รายงานผลการวิจัยชนิดา พลานุเวช; วิไล ชินเวชกิจวานิชย์; ศศิธร แจ่มถาวร