Browsing by Author ทิศนา แขมมณี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 79  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2523การติดตามผลโครงการอบรมวัดผล ของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครจันทรัตน์ โคตรคำ
2530การทดลองใช้รูปแบบการฝึกทักษะการทำงานกลุ่ม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา : รายงานผลการวิจัยทิศนา แขมมณี
2531การทดลองใช้วิธีการกิจกรรมทางกาย ในการสร้างมโนทัศน์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กก่อนประถมศึกษาเตือนใจ ทองสำริด
2549การนำเสนอรูปแบบเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูง ของนิสิตนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี สำหรับหลักสูตรครุศึกษา : รายงานผลการวิจัยทิศนา แขมมณี; พิมพันธ์ เดชะคุปต์; ชนาธิป พรกุล; นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์; ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์; ฤทัยรัตน์ ธรเสนา; อภิรักษ์ อนะมาน; ราเชน มีศรี
2546การบูรณาการการสอนเขียนแบบอรรถฐานในรายวิชาระดับอุดมศึกษา : รูปแบบการเรียนการสอนอภิรักษ์ อนะมาน
2523การประเมินแผนการสอนกลุ่มทักษะภาษาไทย ชั้นประถมปีที่หนึ่งและสอง ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 โดยใช้ปุยแซนส์เทคนิควิชิต ทองนุ้ย
2524การผลิตและการใช้เทปโทรทัศน์ประกอบการฝึกอบรมกระบวนการกลุ่ม : รายงานผลการวิจัยทิศนา แขมมณี; พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์; นันทนา เทพบริรักษ์
2535การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบรับประกันผลสำหรับรายวิชาในหลักสูตรวิทยาลัยครูชนาธิป พรกุล
2547การพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาปรัชญาการศึกษาส่วนบุคคลของครูประจำการระดับประถมศึกษาวีณา ก๊วยสมบูรณ์, 2518-
2547การพัฒนากระบวนการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองของครู : การวิจัยแบบพหุกรณีศึกษาศิรินันท์ สามัญ, 2497-
2543การพัฒนากระบวนการอบรมโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ และการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคมเพื่อเสริมสร้างความรู้ เจตคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำชุมชนที่เป็นสตรีสุริน คล้ายรามัญ
2538การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในแหล่งก่อสร้างสุวรรณี ยหะกร
2544การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทิศนา แขมมณี; พิมพันธ์ เดชะคุปต์; วรวรรณ เหมชะญาติ; อรชา ตุลานันท์; ชนาธิป พรกุล
2544การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทิศนา แขมมณี; พิมพันธ์ เดชะคุปต์; วรวรรณ เหมชะญาติ; อรชา ตุลานันท์; ชนาธิป พรกุล
2544การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วรวรรณ เหมชะญาติ; อรชา ตุลานันท์; ทิศนา แขมมณี; พิมพันธ์ เดชะคุปต์; ชนาธิป พรกุล
2544การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณีทิศนา แขมมณี; พิมพันธ์ เดชะคุปต์; วรวรรณ เหมชะญาติ; อรชา ตุลานันท์; ชนาธิป พรกุล
2549การพัฒนากระบวนการเสริมสมรรถภาพการชี้แนะของนักวิชาการพี่เลี้ยงโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ในการอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเฉลิมชัย พันธ์เลิศ
2532การพัฒนาชุดฝึกอบรมการนิเทศแบบคลินิกด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ สำหรับครูระดับประถมศึกษาณรงค์ สรรพศรี
2537การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความหมายในวิชาเคมีไสว ฟักขาว
2535การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ สำหรับครูวิชาอาชีพนวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์