Browsing by Author สมบัติ กาญจนกิจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 70  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนไพลิน ปิยวนิชพงษ์
2555การจัดการธุรกิจนำเที่ยวเมืองพัทยาพุทธพร โคตรภัทร
2559การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนศรัญญา ศรีทอง
2559การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทยพวนโดยชุมชนชมพูนุท ภาณุภาส
2557การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวกฤติกา สายณะรัตร์ชัย
2560การพัฒนารูปแบบการจัดการศูนย์กีฬาและนันทนาการองค์การบริหารส่วนตำบลชลิตพล สืบใหม่
2557การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดอุดรธานีนิจิรา คลังสมบัติ
2556การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงจักรยานยนต์ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียนกิ่งกนก เสาวภาวงศ์
2554การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนกษมา เตรียมพิทักษ์
2558การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดของการแสดงคาบาเร่ต์ในเมืองพัทยาของนักท่องเที่ยวนานาชาติอัจฉริยะ หาญกฤตยา
2537การศีกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักมวยไทยอาชีพวัชระ คำเพ็ง
2540การศึกษาการจัดค่ายพักแรมในสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทยภูสิทธิ์ ประยูรอนุเทพ
2553การศึกษากิจกรรมนันทนาการเชิงวัฒนธรรมของชาวภูไทเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง
2557การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศโดยไม่เลือกใช้บริการผ่านบริษัทนำเที่ยวภัทรพงศ์ ชาร์เมืองกุล
2548การศึกษาความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครทวีศักดิ์ สว่างเมฆ
2551การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ในประเทศไทยพรพิมล ศรีธเรศ
2539การศึกษาความวิตกกังวลของนักกรีฑาประเภทลู่กลุ่มประเทศอาเซียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 ที่จังหวัด เชียงใหม่ ประเทศไทยอริสรา ลอยเมฆ
2549การศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมนันทนาการ ณ เมืองพัทยา จ. ชลบุรีภานุพงศ์ ภัทรเชาว์
2551การศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงศุภกร ประทุมถิ่น
2539การศึกษาปัญหาการดำเนินการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา ในวิทยาลัยพลศึกษาปธานศาสน จับจิตร