Browsing by Author อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 80  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546กรอบวาทกรรมวิเคราะห์กับกรณีศึกษาไทยอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
2543กรอบวาทวิพากษ์ตะวันตก (ค.ศ.1925-2000) กับปริบทไทยอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
2544กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาการพูดและการเมือง โรงเรียนการเมือง พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์จิตติมา หลอมทอง
2525กลยุทธการใช้สื่อเพื่อปลูกฝังโภชนศึกษาแก่สตรีชนบท จังหวัดสุพรรณบุรีดวงทิพย์ วรพันธุ์
2544กลยุทธิ์การสื่อสารเพื่อฟื้นฟูจิตใจผู้ป่วยจิตเวชจรัสพร กิรติเสวี, 2522-
2538การตรวจสอบการสื่อสารในองค์กรอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท; เมตตา วิวัฒนานุกูล
2539การติดต่อสื่อสารกับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโท จากสำนักงาน ก.พ. และธนาคารกรุงเทพสุวิชา ทองสิมา
2531การประชาสัมพันธ์โดยคณะผู้แทนการค้า : การศึกษาบทบาทของคณะผู้แทนการค้าของประเทศไทย ในด้านการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป 2529-2530อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
2539การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและปัจจัยที่มีบทบาทต่อการสร้างสรรค์เพลงโฆษณากีรติกานต์ วันถนอม
2533การศึกษาการเปิดรับข่าวสารจากกรมวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาสุชาดา พานิชยิ่ง
2526การศึกษาการเปิดรับสื่อมวลชน กับ "ความทันสมัย" ของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน : ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 หลักสูตร 2 ปี (2524-2525) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลกผ่องลักษม์ จิตต์การุญ
2544การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งของคู่สมรสจัสมิน สุวรรณชีพ, 2517-
2538การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครศศิวิมล ปาลศรี
2545การสื่อความหมายและการรับรู้เอกลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนหัวหินวิลัยพร สาคริก, 2522-
2544การสื่อสาร การมีส่วนร่วม และความพึงพอใจของประชาชนในวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดระยอง (ตุลาคม 2541-สิงหาคม 2544)อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
2553การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงและธำรงรักษาโครงสร้าง "ชนชั้น" : ศึกษากรณีการบริโภควัฒนธรรมฟุตบอลในสังคมไทยณัฐสุพงศ์ สุขโสต
2549การสื่อสารกับปฏิบัติการสร้างภาพตัวแทนผ่านสื่อพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทยนิษฐา หรุ่นเกษม
2546การสื่อสารการเมืองของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกฤษณะ นาคประสงค์
2545การสื่อสารต่างวัฒนธรรมและทัศนคติของคู่สมรสไทย-อเมริกัน เกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวและเครือญาติในชีวิตสมรสนิลอุบล บัวงาม, 2517-
2548การสื่อสารระหว่างบุคคลของพนักงานสอบสวนเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการจากสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันคมวุฒิ จองบุญวัฒนา