Browsing by Degree Discipline วิทยาศาสตร์การกีฬา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 417 to 436 of 515 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลธีร์ ตรงจิตพิทักษ์
2557พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียนฐิตวรรณ ปัญญาคำ
2558พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของนักท่องเที่ยว วัด ในจังหวัดน่านธนิต บุตรทิพย์สกุล
2550พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนาการของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานครณัฐกร อยู่สมบูรณ์
2555พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครศรี จากผา
2555พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ร่วมงานนานาชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวงานแสดงสินค้านานาชาติในกรุงเทพมหานครอรพินท์ ธีระตระกูลชัย
2555พฤติกรรมสุขภาพของชาวไทยมนตรี จั่นมา
2552พฤติกรรมสุขภาพของตำรวจจราจรในกรุงเทพมหานครวิไลลักษณ์ แย้มเยื้อน
2557พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติต่อสื่อออนไลน์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอานนท์ หวังสว่างกุล
2557พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติเกี่ยวกับอาหารไทยริมบาทวิถีกรุงเทพมหานครเบญญาภา อยู่โพธิ์ทอง
2558พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้เลือกใช้แหล่งนันทนาการประเภทตลาดนัดในสถานศึกษาเจตพล แจ้งใจเย็น
2554พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่มีต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยนภาวดี พยัคฆโส
2555รูปแบบการจัดการตลาดน้ำเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนนพรัตน์ ศุทธิถกล
2556วิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยในจังหวัดอุบลราชธานีธนัมพร ทองลอง
2556สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไข การแข่งขันมวยไทยเด็กมนตรี เครือวัลย์
2557สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขการแข่งขันมวยไทยหญิงอดิสร ชูทอง
2558สภาพการจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยณัฐพงษ์ อุไรลักษมี
2557สภาพและปัญหาการจัดการเตรียมทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ตณัฐดิษฐ์ ตันติดำรงค์ฤทธิ์
2561ส่วนประสมทางการตลาด (3PS) ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้ำของผู้ปกครองในการให้บุตรหลานคงอยู่ในสโมสรว่ายน้ำกรกช ภูมิจิตอมร
2560ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน จังหวัดระนองจิตพิสุทธิ์ หงษ์ขจร