Browsing by Subject การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Comparison between electroplating and electroless plating method with inkjet printing for conductive line patterningWanida Tunyong
2014THE INFLUENCE OF ELECTROPLATED ZINC COATING'S CURRENT DENSITY ON APPEARANCE OF BLACK TRIVALENT CHROMATE CONVERSION COATINGNirada Pintuperakovit
2010Preparation of palladium-copper-silver alloy membrane on stainless steel for hydrogen separationWarunporn Pattarateeranon
2555กรรมวิธีทางความร้อนและสมบัติเชิงกลของชั้นเคลือบโลหะผสมนิกเกิล-ฟอสฟอรัส และนิกเกิล-โคบอลต์-ฟอสฟอรัส ที่ชุบโดยไม่ใช้ไฟฟ้าก้องกิดาการ ธีรทัตพงศ์
2552การกำจัดเตตระไซยาโนนิกเกิลเลต และเฮกซะไซยาโนโคบอลเตตจากน้ำเสียสังเคราะห์ โดยการออกซิเดชันด้วยเฟอร์เรตประภาพร ฉัตรชัยธนวัฒน์
2552การกำจัดเฮกซะไซยาโนโคบอลเตตในน้ำเสียสังเคราะห์โดยวิธีการออกซิเดชันเฟอร์เรตวศินี กิตติสาร
2542การกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียโรงงานชุบโลหะ โดยใช้โซเดียมโบโรไฮไดรด์มณีรัตน์ องค์วรรณดี
2548การกำจัดไซยาไนด์ และโลหะหนักจากน้ำเสียโรงงานชุบโลหะ โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน : กรณีของคอลัมน์แบบเรซินรวมธนพร เหล่าไพโรจน์, 2521-
2549การกำจัดไซยาไนด์ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตและไทเทเนียมไดออกไซด์ในการไหลแบบต่อเนื่องปรัศนีย์ เจริญสิน
2548การกำจัดไซยาไนด์และโลหะหนักจากน้ำเสียโรงงานชุบโลหะ โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน : กรณีของคอลัมน์แบบแยกเรซินธนกาญจน์ บุญพิทักษ์, 2524-
2553การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนโดยการเคลือบชั้นรองพื้นนิกเกิลด้วยไฟฟ้ารัญชน์ สงวนหมู่
2555การประยุกต์ใช้เทคนิคการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าและเทคนิคการสปัตเตอริงในการสร้างแอคชัวเอเตอร์ลักษณะคานสองชั้นแบบโลหะผสมจำรูปเอกยุทธ ว่องวีระยุทธ์
2552การปรับปรุงกระบวนการชุบผิวด้วยไฟฟ้าของชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์สินี ทองมี
2547การปรับปรุงกระบวนการชุบไฟฟ้าเครื่องประดับมัณยาภรณ์ ภูริปัญญาคุณ
2554การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการเคลือบด้วยไฟฟ้าเคมีของการผลิตวงจรไฟฟ้ารวมวิลันดา เริงโรจน์สรากุล
2550การศึกษาการใช้สารประกอบโลหะผสมกันในกระบวนการชุบนิกเกิลและโครเมี่ยมด้วยไฟฟ้าธีรศักดิ์ เจริญเศรษฐกุล
2544การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความหนาของผิวเคลือบ ในกระบวนการเคลือบผิวไฟฟ้ามะลิ แซ่อึ้ง
2557การสร้างและวิเคราะห์คุณลักษณะของไมโครแอคชัวเอเตอร์นิกเกิลเชิงไฟฟ้าความร้อนอิทธิพล เจริญบุญญาฤทธิ์
2554ผลของการอบอ่อนต่อสัณฐานและสมบัติเชิงกลของโลหะผสมนิกเกิล-ทังสเตนที่ชุบเคลือบด้วยไฟฟ้านราศักดิ์ สันวัง
2549ผลของนิกเกิลต่อการกำจัดไซยาไนด์ในน้ำเสียโดยวิธีการออกซิไดซ์ด้วยเฟอร์เรตภัทรวรรณ ติยานนท์