Browsing by Subject การรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การค้นคืนข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลเสียงภาษาไทยด้วยข้อคำถามเสียงภูเบศ โต๊ะลง
2549การจำแนกหน่วยเสียงภาษาไทยโดยใช้การแทนเสียงแบบทั้งเซกเมนต์หนึ่งฤทัย เอกชัยวรสิน
2548การชี้เฉพาะคำสำคัญเสียงพูดภาษาไทยบนพื้นฐานของการตรวจสอบหน่วยเริ่มและหน่วยตามของพยางค์เฉลิมวุฒิ ไวชนะ
2549การตรวจหาสระในเสียงพูดต่อเนื่องภาษาไทยเพียงจิต ดารีเย๊าะ
2550การประมาณทอพอโลยีของแบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟสำหรับการรู้จำหน่วยเสียงภาษาไทยโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมพัฒนะ ภูริยากร
2555การประสานเวลาอัตโนมัติแบบทันทีระหว่างเสียงและข้อความณัฏฐ์ เลิศวงศ์คณากูล
2554การประเมินการพูดที่ฟังได้รู้เรื่องอัตโนมัติในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ณัฐิณี พิทักษ์ศิริอนันต์
2555การระบุและแก้ไขส่วนที่แตกต่างของบทถอดความระหว่างเสียงบันทึกการประชุมรัฐสภาไทยและรายงานการประชุมณัฐณรงค์ พ่วงศรี
2543การรู้จำการอ่านริมฝีปากโดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์สัญญาณแปรตามเวลาและนิวรอลเน็ตเวิร์กปกิต ศีลประชาวงศ์
2546การรู้จำวรรณยุกต์ในคำพูดต่อเนื่องภาษาไทยบนพื้นฐานแบบจำลองฟูจิซากินัทธี งามเจตนรมย์
2541การรู้จำหน่วยเสียงสระภาษาไทยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเอกฤทธิ์ มณีน้อย
2540การรู้จำเสียงคำไทยหลายพยางค์แบบไม่ขึ้นกับผู้พูด โดยใช้เทคนิคแบบฟัซซีและนิวรอลเน็ตเวิร์กชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
2539การรู้จำเสียงตัวเลขภาษาไทยแบบไม่ขึ้นกับผู้พูดโดยใช้แอลพีซี และนิวรอลเน็ตเวิร์กแบบแบ็กพรอพาเกชันวุฒิพงษ์ พรสุขจันทรา
2550การรู้จำเสียงพูดต่อเนื่องภาษาไทยโดยใช้นิวรอลเน็ตเวิร์กประเสริฐศักดิ์ ผุงประเสริฐยิ่ง
2540การรู้จำเสียงพูดภาษาไทย ระยะที่หนึ่ง : การรู้จำเสียงพูดคำไทยโดดๆ โดยไม่ขึ้นกับผู้พูดสมชาย จิตะพันธ์กุล
2545การรู้จำเสียงพูดภาษาไทยอย่างคงทนโดยใช้สัมประสิทธิ์เมลฟรีเคว็นซีเซปสตรอลของค่าอัตสหสัมพันธ์ของเสียงพูดที่มีสัญญาณรบกวนเจษฎา กานต์ประชา, 2520-
2549การลดสัญญาณรบกวนเติมแต่งแบบคงที่ก่อนการรู้จำเสียงพูด โดยการลบสเปกตรัมแบบปรับค่าถ่วงน้ำหนักได้เลอเกียรติ ชววิทยากุล
2555การศึกษาการลดการออกเสียงสระอะในการจำแนกสระด้วยความถี่ฟอร์แมนต์ของเสียงพูดต่อเนื่องภาษาไทยธีระ สุริย์
2551การออกแบบและพัฒนาการสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยแบบเชื่อมต่อโดยใช้ฐานข้อมูลเสียงพูดขนาดเล็กต่อศักดิ์ สุนทรพันธุ์
2554การเลือกข้อความออนไลน์โดยอัตโนมัติเพื่อสร้างคลังข้อความตามการกระจายตัวหน่วยเสียงที่กำหนดได้สุรพล วรภัทราทร