Browsing by Subject ข่าวสาร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2534การบริการข่าวสารบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัดสันทัด จีระธรรมสุนทร
2535การวิเคราะห์ "ข่าวท้องถิ่น" ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรีสุดฤทัย เลิศเกษม
2531การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และทัศนคติต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่สุนิสา พักตร์เพียงจันทร์
2526การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการให้ข่าวสารการเกษตรทางสถานีวิทยุ ปชส.8 กับผลได้ของเกษตรกรพิกุล ภูมิสุทธินันท์
2536การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวข่มขืนกระทำชำเราสุวรรณี กัลยาณสันต์
2536การวิเคราะห์แหล่งข่าวด้านพลังงานสำหรับสื่อมวลชนศิรินารถ พิเชียรสุนทร
2531การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารความรู้ ทัศนคติ และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก และไม่เป็นสมาชิกโครงการพยากรณ์ และเตือนการระบาดศัตรูข้าว จังหวัดชัยนาทสุรัตน์ ตรีสุกล
2546การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการใช้สมุนไพรไทยของคนกรุงเทพมหานครศันสนีย์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์
2546การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการประหยัดน้ำทองกร ทัศนียะเวช
2526การเปิดรับข่าวสารและการยอมรับนวกรรมของชาวบ้าน ในโครงการเตาแก๊สมูลสัตว์ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมวันชัย ธนะวังน้อย
2534การเปิดรับข่าวสารและปัจจัยบางประการ ที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการพิมพ์ระบบตั้งโต๊ะ (Desktop publishing) ขององค์กรธุรกิจเอกชนในกรุงเทพมหานครวริศรา สุวีพัฒนานนท์
2524การเผยแพร่ข่าวสารด้านสาธารณสุขมูลฐาน ด้วยเอกสารเผยแพร่เรื่อง อนามัยครอบครัว กับผลสัมฤทธิ์จากการให้เอกสารเผยแพร่ลักขณา มนธาตุผลิน
2531การใช้สื่อและการรับรู้ในสาระประโยชน์ของข่าวสารภายหลังการรู้หนังสือของผู้รู้หนังสือใหม่ศิราณี อนุศิลปชาญ
2533ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับความคิดเกี่ยวกับตนเอง และความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทสตรีสุภาณี เวชพงศา
2535ท่าทีของสื่อมวลชนต่อโครงการก่อสร้างเขื่อนพลังน้ำ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเขื่อนน้ำโจน เขื่อนแก่งกรุง เขื่อนปากมูลเยาวดา ตฤษณานนท์
2534บทบาทของสื่อมวลชนในหมู่บ้านวังเคียน อำเภอลอง จังหวัดแพร่สุริยันตร์ เชาวนปรีชา
2524บทบาทของเครื่องบันทึกเสียงในการให้โภชนศึกษาแก่มารดาในเขตชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ
2531ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาเลือกเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างหนังสือพิมพ์รายวันประเภทเพ่งคุณภาพ, ประเภทประชานิยม และประเภทกึ่งคุณภาพกึ่งประชานิยมรัศมี อิทธิวรรณพงศ์
2527พฤติกรรมการรับข่าวสารที่มีผลต่อการยอมรับการถือมังสวิรัติ ของสมาชิกพุทธ สถานสันติอโศกเยาวดี รักษ์วิริยะ
2524พฤติกรรมการรับข่าวสารที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกกาแฟของเกษตรกร กิ่งอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรพรพิมล วรดิลก