Browsing by Subject บริการสารสนเทศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
254610 อันดับเว็บไซต์ ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของต่างประเทศสุนันทา วงศ์ชาลี
2546Clearinghouse : แหล่งสารสนเทศยุคปฏิรูปการศึกษาสุวิมล ธนะผลเลิศ
2548Welcome to E-Libraryเบญจา รุ่งเรืองศิลป์; ระเบียบ แสงจันทร์
2543กระบวนทัศน์ใหม่สารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษาสุวิมล ธนะผลเลิศ
2535การประสานประโยชน์สารสนเทศวศิณ ชูประยูร
2530การวิเคราะห์คำถามและคำตอบของงานบริการช่วยค้นคว้า ห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จันทร์เพ็ญ เล่าอิทธิโชติ
2543การใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์ของคณาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกฤษณา มูลานนท์
2551ก้าวสู่ปีที่ 31 บนเส้นทางวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ
2526ข่าวการสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียกุลธิดา บุญอิต
2532ความต้องการข้อสนเทศของครูประถมศึกษาในเขตเมือง และเขตชนบทจังหวัดอุดรธานีรัชนี โพธิอ่อน
2529ความต้องการข้อสนเทศของอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหารสุรีพร เมืองอ่ำ
2542ความต้องการนำอินทราเน็ตมาใช้ในห้องสมุดเฉพาะสุทธินันท์ ชื่นชม
2536ความต้องการและความพร้อมในการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์จัด ระบบสารสนเทศ เพื่อจัดการการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานครเธียรวรรณ สรรคภัณฑ์
2523งานบริการของห้องสมุดสถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ และห้องสมุดสาขามาลี พานิชกูล
2547ท่องโลกสารสนเทศกับวิทยบริการ : เอกสารประกอบการฝึกอบรม สำหรับ บุคลากรสายงานสนับสนุนการบริหารและบริการวิชาการของจุฬาฯ-
2528บริการข้อสนเทศทันสมัยทัศนาภรณ์ คทวณิช
2549บริการสารนิเทศ : สาระสำคัญในด้านทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง
2523บริการอ้างอิงของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฟื่องฟ้า คีรินทร์สกุนา
2528บริการเลือกเผยแพร่ข้อสนเทศ (SDI)สุธันนี กี่ศิริ
2524บาทบาทของคอมพิวเตอร์ในการบริการช่วยค้นคว้าจิรวรรณ ภักดีบุตร