Browsing by Subject ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2548Welcome to E-Libraryเบญจา รุ่งเรืองศิลป์; ระเบียบ แสงจันทร์
2523ความพยายามในการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยจารุวรรณ สินธุโสภณ
2545ความพึงพอใจต่อเว็บสอนเรื่องบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย, 2520-
2546รายงานการวิจัยผลการประชาสัมพันธ์ (Coverage index) สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา การปฐมนิเทศห้องสมุดดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ. คณะกรรมการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2531วิธีให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์