Browsing by Subject ปาก -- มะเร็ง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Intra-individual comparision of line-1 methylation levels in peripheral blood components with oral rinse of oral squamous cell carcinoma patientsTungtong Pobsook
2007Iron regulates MMP-9 expression in oral squamous carcinoma cell linesRuchadaporn Kaomongkolgit
2550การควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-9 โดยทรานส์ฟอร์มมิงโกรทแฟคเตอร์เบตาในเซลล์มะเร็งช่องปากชนิดสแควมัสเซลล์ : รายงานวิจัยนีรชา สารชวนะกิจ; ประสิทธิ์ ภวสันต์; อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
2552การประเมินคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากไทยกลุ่มหนึ่งปิยนาถ กุยสาคร
2549ผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาแบบรายบุคคลต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งกล่องเสียง ช่องคอส่วนล่างและช่องปากที่สถาบันมะเร็งแห่งชาตินันทนา แวงนอก
2548อิทธิพลของการสัมผัสและสารหลั่งระหว่างเซลล์ ในเซลล์เหงือกและเซลล์มะเร็งชนิดสแควมัสเซลล์ (HSC-7) ต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงเมทริกซ์เมเทโลโปรทีเนสของเซลล์ : รายงานผลการวิจัยนีรชา สารชวนะกิจ; ประสิทธิ์ ภวสันต์; อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
2553ฮิวแมนแปบปิโลมาไวรัส ชนิดที่ 16 ในรอยโรคไลเคนแพลนัส อีพิทีเลียล ดิสแพลเซีย และมะเร็งสควอมัส เซลล์ คาร์ซิโนมาในช่องปากของผู้ป่วยไทยกล้าวจี เกตุแก้ว