Browsing by Subject วิจัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 82  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐพงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ, 2504-
2548กลยุทธ์ทางเลือกเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมและสมรรถภาพการวิจัยและประเมินของครูมืออาชีพในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสู่โรงเรียนฐานความรู้ : การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์สุวิมล ว่องวาณิช
2537กลวิธีวิจัยอนาคต : กระบวนการอนาคตปริทัศน์พรชุลี อาชวอำรุง
2552การกำหนดกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ กองทัพอากาศ : วิธีวิจัยแบบผสมของการสังเคราะห์งานวิจัย การวิจัยเชิงสำรวจ และการวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นพงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ
2533การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง : มโนทัศน์แนวคิดและแนวปฏิบัติสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
2529การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง : มโนทัศน์แนวคิดและแนวปฏิบัติสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
2533การกำหนดตัวแปรในการวิจัยสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2529การกำหนดตัวแปรในการวิจัยสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2558การจัดสภาพแวดล้อมการฝึกวิจัยเพื่อส่งเสริมความตั้งใจทำวิจัยหลังสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก: กลยุทธ์การพัฒนาจากการวิเคราะห์เอสอีเอ็มที่มีการจับคู่ตัวอย่างวิจัยสุทธิศานติ์ ชุ่มวิจารณ์
2533การตั้งปัญหาในการวิจัยทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
2529การตั้งปัญหาในการวิจัยทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
2552การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยสุจิตรา โอสถอภิรักษ์
2530การประเมินเค้าโครงการวิจัยดิเรก พรสีมา
2545การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับอุดมศึกษาวิจารณ์ พานิช
2558การพัฒนารูปแบบการออกแบบโครงการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบผสมผสานของชุมชนนักปฏิบัติแบบมีนักวิจัยต้นแบบเพื่อส่งเสริมค่านิยมด้านการวิจัยสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนเจนจิรา รัตนเพียร
2554การพัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเกษสุนีย์ บำรุงจิตต์
2554การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ความสนใจร่วมกันในด้านงานวิจัยสำหรับนักวิจัยนวรัตน์ คำเสียง
2539การพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทิศนา แขมมณี; สร้อยสน สกลรักษ์
2546การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความมุ่งมั่นในการทำวิจัย พฤติกรรมการทำวิจัย และคุณภาพงานวิจัยของครูระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครณัฐพร พวงไธสง, 2519-
2543การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุแบบอิทธิพลย้อนกลับของสภาพการแก้ปัญหาในการทำวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประภัสสร พูลโรจน์