Browsing by Subject สความัสเซลล์คาร์ซิโนมา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Intra-individual comparision of line-1 methylation levels in peripheral blood components with oral rinse of oral squamous cell carcinoma patientsTungtong Pobsook
2007Iron regulates MMP-9 expression in oral squamous carcinoma cell linesRuchadaporn Kaomongkolgit
2550การควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-9 โดยทรานส์ฟอร์มมิงโกรทแฟคเตอร์เบตาในเซลล์มะเร็งช่องปากชนิดสแควมัสเซลล์ : รายงานวิจัยนีรชา สารชวนะกิจ; ประสิทธิ์ ภวสันต์; อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
2547การใช้น้ำส้มสายชูในการตรวจหามะเร็งในช่องปากอโนชา ซื่อสุวรรณ, 2522-
2555ความชุกของโปรตีนเรติโนบลาสโตมาในมะเร็งศีรษะและลำคอชนิดสความัสเซลล์ที่ไม่ใช่มะเร็งหลังโพรงจมูกและไม่พบการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีในผู้ป่วยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ภานุณัฏฐ์ ม่วงน้อย
2554ความชุกของไวรัสฮิวแมนพาพิวโลมาในมะเร็งศีรษะและลำคอชนิด สแควมัสเซลล์ที่ไม่ใช่มะเร็งหลังโพรงจมูก ในผู้ป่วยอายุไม่เกิน 45 ปีที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ธีรภัทร อึ้งตระกูล
2555ความไวของกล้องเฟล็กซิเบิล สเปคตรอล อิมเมจจิง คัลเลอร์ เอนแฮนสเมนท์ ในการวินิจฉัยมะเร็งหลอดอาหารระยะแรก ในผู้ป่วยที่มีประวัติมะเร็งหู คอ จมูกชนิดสะแควมัสพรพรรณ เทียนชนะไชยา
2548อิทธิพลของการสัมผัสและสารหลั่งระหว่างเซลล์ ในเซลล์เหงือกและเซลล์มะเร็งชนิดสแควมัสเซลล์ (HSC-7) ต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงเมทริกซ์เมเทโลโปรทีเนสของเซลล์ : รายงานผลการวิจัยนีรชา สารชวนะกิจ; ประสิทธิ์ ภวสันต์; อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ