Browsing by Subject สังคมประกิต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 41  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555กระบวนการกลายเป็นเด็กและเยาวชนหญิงค้ายาบ้า : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณีมณีรัตน์ ชื่นเจริญ
2537กระบวนการถ่ายทอดศิลปะการปักผ้าของชาวเขาเผ่าเย้าบ้านห้วยแม่ซ้าย จังหวัดเชียงรายวรวิทย์ องค์ครุฑรักษา
2554กระบวนการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดของบ้านกึ่งวิถีในรูปแบบพุทธสถาน : ศึกษากรณี วัดป่าหนองดินดำ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิวิวัฒน์ คุณะวันทนิต
2543กระบวนการสังคมกรณ์ของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของเด็กในจังหวัดเชียงใหม่เบญจมาภรณ์ เมฆรา
2550กระบวนการสื่อสารในการขัดเกลาทางสังคมของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพัทธพีร์ มะลิสุวรรณ
2541การขัดเกลาทางสังคมผ่านรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ประเภทรายการปกิณกะบันเทิงศศิธร อภิสิทธิ์นิรันดร์
2543การนำเสนอรูปแบบและเนื้อหาที่สนุบสนุนสังคม และต่อต้านสังคมที่ปรากฎในรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์กาญจนา วิชาคุณ, 2512-
2546การนำเสนอแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาค่านิยมสำหรับนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม ในสถาบันอุดมศึกษาจำกัดรับสมบูรณ์แบบอะห์มัด ยี่สุ่นทรง, 2499-
2538การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับคนยุคใหม่ : รายงานการวิจัยอุทุมพร จามรมาน; ปทีป เมธาคุณวุฒิ; สุวิมล ว่องวาณิช
2554การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สำหรับเครือข่ายทางสังคมเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนวชิราภรณ์ สังข์ทอง
2553การยอมรับและการปฏิเสธกระบวนการขัดเกลาความเป็นกุลสตรีของเยาวชนหญิงในสถาบันการศึกษาไทยปัจจุบัน : ศึกษากรณีโรงเรียนราชินีบนพิชญา ศศิธร
2547การรับรู้บทบาทด้านเพศและพฤติกรรมสุขภาพในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษากรณีสตรีที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ศิรนาถ ขนอม, 2522-
2545การวิเคราะห์เนื้อหาภาพยนต์การ์ตูนของไทยทางโทรทัศน์ ในด้านการขัดเกลาทางสังคมจุฑามาส ศรีโมรา, 2522-
2527การศึกษาบทบาทของครูสังคมศึกษาในการใช้กระบวนการสังคมประกิต ในการสอนสังคมศึกษาสุทัศน์ ภูมิรัตนจรินทร์
2545การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัยพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์; ธีระพร อุวรรณโณ; เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์; สุภาพรรณ โคตรจรัส; คัคนางค์ มณีศรี; พรรณระพี สุทธิวรรณ
2514การศึกษาเปรียบเทียบสังคมประกิตของบิดามารดากับบุคลิกภาพของเด็กในจังหวัดพระนคร และต่างจังหวัดมัญชรี บุนนาค
2514การศึกษาเปรียบเทียบสังคมประกิตและบุคคลิกภาพของบุตร ที่บิดามารดามีระดับการศึกษาต่างกันกฤตยา กฤษฎาวุฒิ
2514การศึกษาเปรียบเทียบสังคมประกิตและบุคลิกภาพของบุคคลจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่างกันเกื้อกูล ทาสิทธิ์
2549การสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาลชายในคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยมิชชั่นวิชญ์จำเริญ มณีแสง
2557การสื่อสารระหว่างรุ่นในครอบครัวและการขัดเกลาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทยเฌนิศา วิมไตรเมต