Browsing by Subject หนังสือพิมพ์ -- ไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2549กลวิธีทางภาษาในการวิจารณ์การเมืองทางอ้อมในบทความแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในหนังสือพิมพ์ไทยโศรยา วิมลสถิตพงษ์
2540การนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540อรพินท์ ตรีอมรเลิศ
2531การผลักดันทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ในยุค "ประชาธิปไตยแบบราชการ" : ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติการพิมพ์สฤษดิ์ วิฑูรย์
2543การยึดครองสิทธิอำนาจระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นิยมกับกลุ่มก้าวหน้าโดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์ก่อนปี 2475สุกัญญา สุดบรรทัด
2538การวิเคราะห์บทบาทหนังสือพิมพ์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยวัฒณี ภูวทิศ
2542การวิเคราะห์เนื้อหาของรายงานข่าวเกี่ยวกับสิทธิเด็กในหนังสือพิมพ์ไทย ตามแนวคิดของอนุสัญญาสิทธิเด็กอุไร สิงห์ไพบูลย์พร
2547การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์และนิตยสารไทยเกี่ยวกับความรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาพณัฐ นาคะสุวรรณ, 2520-
2542การเล่าเรื่องในข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยอดิสา วงศ์ลักษณพันธ์
2532ความคิดทางการเมืองของกุหลาบ สายประดิษฐ์สมชัย ศรีเจริญเวช
2537บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการสื่อสารเรื่อง ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม กรณี มลพิษจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปางวิลาสินี พิพิธกุล
2543บทบาทของหนังสือพิมพ์ไทยในการวางกรอบอุดมการณ์ทางสังคมในกรณีการนำเสนอข่าววัดพระธรรมกายจันทิกา สุภาพงษ์
2539บทบาททางการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและสยามรัฐในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516, 6 ตุลาคม 2519 และ 17-20 พฤษภาคม 2535สำรวย ธรรมโม
2543บรรทัดฐานองค์กรและมาตรฐานวิชาชีพ ในการคัดเลือกข่าวของผู้บริหารข่าวหนังสือพิมพ์รายวันเสาวลักษณ์ สุขสมัย
2545ประวัติการช่วงชิงสิทธิอำนาจทางข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์สุกัญญา สุดบรรทัด
2545พัฒนาการการถ่ายทอดข่าวสาร ความรู้ และอุดมการณ์ ของหนังสือพิมพ์ไทย ภายใต้แรงกดดันของกลุ่มชนชั้นนำและกลุ่มผลประโยชน์สุกัญญา สุดบรรทัด
2552ภาพลักษณ์กองทัพบกที่สะท้อนผ่านหนังสือพิมพ์ไทยและในสายตาประชาชนปุญญาภา เมฆสุวรรณ์
2542วิกฤติในวิวัฒนาการหนังสือพิมพ์ไทย : รายงานวิจัยสุกัญญา สุดบรรทัด
2530วิวัฒนาการของภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย (พ.ศ. 2387-2527) : รายงานผลการวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; อวยพร พานิช
2540เนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชน ของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยเอกชยา สุขศิริ