Browsing by Subject ภาพยนตร์ไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 6 to 25 of 30 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การวิเคราะห์ประเด็นการเมืองในภาพยนตร์ไทยร่วมสมัยมโน วนเวฬุสิต
2551การสร้างความหมายใหม่ของ "วีรบุรุษและยอดวีรบุรุษ" ในภาพยนตร์ไทยณัฐ สุขสมัย
2545การสร้างมาตรฐานภาพยนตร์ไทยจีรบุณย์ ทัศนบรรจง, 2506-
2544การสร้างสรรค์ในการผลิตซ้ำภาพยนตร์ไทยจากตำนาน "แม่นากพระโขนง"ศิริพร ไฝศิริ
2559การสร้างอัตลักษณ์อีสานผ่านภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์อีสานณัฏฐธิดา จันเทร์มะ
2557การออกแบบเรขศิลป์สำหรับภาพยนตร์ไทยตระกูลต่างๆโดยใช้ไทโปกราฟีเป็นองค์ประกอบหลักอภิสิทธิ์ ปุรสาชิต
2547การเล่าเรื่องของภาพยนตร์ตลกไทยยอดนิยมชุด "บุญชู" กับการสร้างสรรค์ของผู้กำกับภาพยนตร์มาโนช ชุ่มเมืองปัก, 2521-
2559การใช้เสียงเพื่อสร้างความรู้สึกกลัวใน "หนังผี" ไทยนฤชิต เฮงวัฒนอาภา
2552ความรักและกระบวนการสร้างความหมายความรักในตระกูลภาพยนตร์ไทยชโลทร โพยมยล
2553ความหมายของการขัดขืนอำนาจของสังคมผ่านการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ไทย ระหว่าง พ.ศ. 2513 – 2550ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
2554คุณลักษณะของภาพยนตร์ผีตลกไทย ลักษณะชนชั้นและอุดมการณ์ชนชั้นทางสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ผีตลกไทยทอปัด เอี่ยมอุดม
2546ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ไทยของผู้ชมภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยรักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม
2549ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย : รายงานผลการวิจัยรักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม
2548ธุรกิจภาพยนตร์ไทย : กรณีศึกษาบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ไทยขนาดใหญ่ดวงกมล หนูแก้ว
2541บทบาทของรัฐในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ขนิษฐา จิตต์ประกอบ
2553ปัจจัยความสำเร็จของภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดของบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2552สิปปภาส ตรังคสันต์
2542ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการส่งเสริม อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยประเภทบันเทิงเพื่อการส่งออก : กรณีศึกษา ผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับภาพยนตร์ : รายงานผลการวิจัยรักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม
2548ผู้เสพกับการดัดแปลงเนื้อหาและตัวละครในภาพยนตร์เรื่องพระอภัยมณีเปรม สวนสมุทร
2560ภาพตัวแทนของพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาพยนตร์ไทยวิริยาภรณ์ จุนหะวิทยะ
2548ภาพยนตร์ไทยและบริบททางสังคม พ.ศ. 2510-2525สมชาย ศรีรักษ์