DSpace
 

Home     

รายงานสรุปจำนวนระเบียน แยกตามประเภท

ประเภท จำนวน
งานวิจัย (Technical Reports) 1759
วิทยานิพนธ์ (Theses) 46002
บทความวิชาการ (Journal Articles) 1852
ชุดการเรียนการสอน (Learning Materials) 3
การบรรยาย (Lectures) 34
อื่นๆ (Other) 6


รายงานสรุปจำนวนระเบียนในคลังปัญญา (แยกตามภาษา)

ประเภท
จำนวน
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
งานวิจัย (Technical Reports) 1623 136
วิทยานิพนธ์ (Theses) 36882 9111
บทความวิชาการ (Journal Articles) 1421 431
ชุดการเรียนการสอน (Learning Materials) 3 0
การบรรยาย (Lectures) 32 2
อื่น(Other) 5 1