DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
1กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพังตวงทอง สรประเสริฐ
2559
2กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มุ่งเน้นแนวคิดการทำงานทางสมองด้านการบริหารจัดการสิริยากร กองทอง
2559
3กลวิธีการขับร้องละครชาตรีของครูมัณฑนา อยู่ยั่งยืนสาวิตรี แจ่มใจ
2559
4การเก็บรักษาสารสนเทศดิจิทัลส่วนบุคคลในบริบทการหาคู่ออนไลน์ของชายรักชายปภัสรา อาษา
2559
5การขจัดกำมะถันจากน้ำมันดีเซลด้วยตัวดูดซับแบบเชิงซ้อนพันธะไพกฤษฎา แซ่เฮง
2559
6การขยายขนาดการสังเคราะห์ควอเทอร์ไนซ์ไซโคลเดกซ์ทรินเชื่อมไคโตซานลักษมี ใจสัตย์
2559
7การควบคุมเหนือพันธุกรรมของยีน Nrf2 โดยอนุพันธ์ออกซิเจนที่ว่องไวต่อการลุกลามของมะเร็งตับจักรีวงศ์ มาอ้น
2559
8การคัดแยกราย่อยสลายพาราควอตและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องฐิตาภา ช่วยคงทอง
2559
9การจัดการงานดินโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยงานของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครธนพร ตั้งปอง
2559
10การจัดตารางการใช้งานรถไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันยุวรัตน์ ศรีประพฤทธิ์ชัย
2559
11การจำแนกข้อความขนาดใหญ่แบบหลายฉลากมีลำดับชั้นโดยใช้วิธีการแบบแฟลตด้วยยุทธศาสตร์ตัดเล็มแบบเอสวีเอ็มณัฐชนน ผจงกิจพิพัฒน์
2559
12การจำแนกความผิดพร่องบนสายส่งด้วยลักษณะสมบัติของลูกคลื่นรัฐพล หงษ์ดิลกกุล
2559
13การจำแนกประเภทข้อความในภาษาไทยโดยใช้นิวรอลเน็ตเวิร์กคอนโวลูชันระดับตัวอักษรธนภัทร์ คุ้มสุภา
2559
14การจำแนกประเภทคลื่นไฟฟ้าสมองบนสภาพแวดล้อมแบบไม่คงที่สิทธิพงษ์ หมู่ทอง
2559
15การใช้สื่อสังคมเพื่อการเรียนในรายวิชาของนิสิตระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชนิกานต์ เหมปราการ
2559
16การใช้เสียงเพื่อสร้างความรู้สึกกลัวใน "หนังผี" ไทยนฤชิต เฮงวัฒนอาภา
2559
17การดำเนินคดีแบบกลุ่มฝ่ายจำเลยภัณฑิลา พูลสุวรรณ
2559
18การดูดซับ 17 แอลฟาเมทิลเทสโทสเตอโรนบนกราฟีนออกไซด์ที่ปรับแต่งด้วยอนุภาคที่มีสมบัติซุปเปอร์พาราแมกเนติกพณภัทร เกิดสมุทร
2559
19การตรวจหาเชื้อ Enterocytozoon hepatopenaei โดยวิธีทางอณูชีววิทยาในสัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่อาศัยในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมพิชานนต์ จียังศุวัต
2559
20การตรึง Pseudomonas sp. J801 ในกาบมะพร้าวเพื่อใช้กำจัดฟีแนนทรีนในดินสุพรรณิการ์ จันทร์ทับ
2559
21การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันจากสารน้ำภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเข็มกระตุ้นแบบฉีดเข้าในผิวหนังจำนวน 4 จุด 1 ครั้งในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งเคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อนสุดา สีบุญเรือง
2559
22การตั้งค่าเป้าหมายดัชนีความเชื่อถือได้สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการพิจารณาแผนการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าปัณณพัทธ์ สมหวัง
2559
23การตัดยอดโหลดสำหรับระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารที่มีการพยากรณ์โหลดและการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ด้วยมาตรฐาน IEEE1888ภาณุมาส สอาดวงค์
2559
24การเตรียมฟิล์มเซลลูโลสที่มีรูพรุนระดับนาโนเมตรจากเศษฝ้ายเหลือทิ้งสุจินันท์ บัวทอง
2559
25การเติมสารอินทรีย์คาร์บอนเป็นลำดับขั้นในถังปฏิกรณ์ดีไนทริฟิเคชันฟลูอิดไดซ์เบดที่ใช้เม็ดยางเป็นวัสดุตัวกลางสุภาณี โนใหม่
2559
26การทวนสอบการปฏิสัมพันธ์ของบีเพลสำหรับทอสกาวรัญช์ เจริญสุข
2559
27การทำแห้งข้าวเปลือกในปฏิกรณ์เมมเบรนไคโตซานจิรโรจน์ อานุสาร
2559
28การนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกที่มีระดับความสามารถปานกลางในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมในระดับประถมศึกษาเบญจพร คำจันทร์
2559
29การบำบัดเบื้องต้นทางกายภาพและเคมีของผักตบชวาเพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพพิมพ์นรินทร์ สังขสุทธิ์
2559
30การประมาณการเครื่องจักรสำหรับงานซ่อมบำรุงใหญ่ของรถไฟฟ้ารินรดา จิราวรรณสถิตย์
2559
31การประเมินการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงครามประพิม ปิยางสุ
2559
32การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติโดยพิจารณาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์นวคุณ แก้วลำใย
2559
33การประเมินความเสี่ยงภัยการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เมืองอุดรธานีอัจฉราพรรณ ยอดรัก
2559
34การประเมินผลประโยชน์จากการจัดทำระบบการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มณัฐวุฒิ ชื่นอารมณ์
2559
35การประเมินศักยภาพโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ากฤษณี สุวรรณพาหุ
2559
36การประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในจังหวัดสุโขทัย โดยแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า-น้ำบาดาล และการวิเคราะห์องค์ประกอบไอโซโทปเสถียรจีรพงษ์ เหล่าน้ำใส
2559
37การประเมินสมรรถนะของเครื่องรับสัญญาณ GNSS ที่ติดตั้งนาฬิกาอะตอมความถูกต้องสูงในงานรังวัดจุดเดี่ยวความละเอียดสูงพรชนิตว์ มูลอักษร
2559
38การประยุกต์ใช้ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนแบบหนึ่งต่อหนึ่งบนข้อมูลแบบหลายฉลากโดยใช้สปาร์คสุทธิพงษ์ แดงด้วง
2559
39การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแสงสว่างเวลากลางคืน (Nighttime Light Satellite Image) วิเคราะห์ความเจริญเติบโตของเมือง ในประเทศไทยเยาวรัตน์ เกกินะ
2559
40การปรับตัวของนิทานก้อมบนยูทูบวีรภัทร บุญมา
2559
41การปรับปรุงความสามารถในการใช้งานโมบายแอพพลิเคชั่นแผนที่ภัทรดา ธนะจันทร์
2559
42การปรับปรุงแบบจำลองการสะสมตัวของแอโรซอลในโปรแกรม ART Mod 2วศิน เวชกามา
2559
43การปรับปรุงพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด ด้วยแกลบและแป้งข้าวสุวิทย์ รักกสิกรณ์
2559
44การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบวินิจฉัยแบบสามระดับสำหรับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ระดับความมั่นใจที่แตกต่างกันมนัสสิริ อินทร์สวาท
2559
45การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายแบบนอนอิกนอร์เรเบิล ในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกภัทฐิดา นิลภัทรฉัตร
2559
46การเปรียบเทียบวิธีลูกโซ่มาร์คอฟมอนติคาร์โลสำหรับการอนุมานแบบเบส์เมื่อมีเงื่อนไขบังคับเชิงอันดับณภัชนันท์ อุทธโยธา
2559
47การเปรียบเทียบศักยภาพการขนส่งสินค้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทยณิฐา คุณวงษ์
2559
48การเปรียบเทียบอัตราส่วนความกว้างของลำแสงสะท้อนต่อความกว้างของเส้นเลือดแขนงจอประสาทตาระหว่างภาวะต้อหินกับภาวะปกติ โดยใช้การประมวลผลภาพดิจิทัลเผ่าพิชญ์ ศิริอาชาวัฒนา
2559
49การเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในปัสสาวะของผู้ป่วยโรคนิ่วไตที่ได้รับมะนาวผงพิมพ์สุดา กุลประดิษฐ์
2559
50การเปิดรับ ความพึงพอใจต่อข่าวสารความเสี่ยงภัยพิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานบริษัทไทยและญี่ปุ่นศิริมาส บุญถนอม
2559

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next