Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11064
Title: การดำเนินงานและช่องทางการเผยแพร่รายการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล
Other Titles: Program management and distribution channels of Distance Learning Television Station Wang Klai Kang Won
Authors: ทิพาพรรณ รัตนคอน
Advisors: ศิริชัย ศิริกายะ
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
Advisor's Email: ไม่มีข้อมูล
Subjects: สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล
รายการโทรทัศน์
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
Issue Date: 2546
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ศึกษาการดำเนินงานและช่องทางการเผยแพร่รายการ รวมทั้งผลการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล โดยใช้ทฤษฎีระบบ แนวคิดเรื่องกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่กระจายสื่อผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา และแบบจำลององค์กรสื่อสารมวลชนกับพลังทางสังคมของ McQuail มาเป็นกรอบในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยใช้การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล รวมทั้งเอกสารเผยแพร่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล นั้น เป็นการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ได้รับการสนับสนุนและความอนุเคราะห์ ในส่วนของปัจจัยนำเข้า ได้แก่ บุคลากร เงิน การจัดการ และวัสดุอุปกรณ์ จากบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจากเป็นการดำเนินงานที่มุ่งเน้นให้ประชาชน ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยเผยแพร่รายการความรู้ทั้งสายสามัญและสายอาชีพทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 14 ช่องสัญญาณ ในช่องทางการเผยแพร่รายการของสถานีฯ มี 4 ช่องทาง คือ จาน DTH, UBC, เคเบิ้ลท้องถิ่น และ Internet ซึ่งผลการดำเนินงานของสถานีฯ นั้น สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศให้มีความใกล้เคียงกัน ทั้งในชนบทที่ห่างไกล และเกิดความเท่าเทียมกันในเชิงปริมาณในการเรียนรู้ของคนในประเทศ รวมถึงทำให้ประชาชนได้มีความรู้เพิ่มเติม ซึ่งนำไปสู่การประกอบอาชีพที่ดี อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของคนในประเทศต่อไป
Other Abstract: To study program management and distribution channels, including the operation of Distance Learning Television Station Wang Klai Kang Won. System theory, concept relating to production process of educational television, knowledge about diffusion of information via distance learning, including McQuail's Mass Media Organization and Social Power Model collectively provide conceptual framework for the study. The researcher obtains data from in-depth interview with management team and staff of Distance Learning Television Station Wang Klai Kang Won in addition to documents distributed by the station, such as brochure and leaflets. The findings of the research are as follows. The operation of Distance Learning Television Station Wang Klai Kang Won is based solely on public interest. The station obtains support and assistance in terms of input, e.g. personnel, budget, management and logistics, from individuals and organizations, both public and private sectors. The goal of the station is to provide people with an equal opportunity in education which should prove useful for future development of the entire nation. Educational programs, both general knowledge and vocational, are aired 24 hours daily, using 14 signal sources. Altogether, there are 4 distribution channels, namely, DTH , UBC, community cable and Internet. The station's overall performance helps solve the problems relating to an inadequacy of teachers. It also improves the quality of educational system to a significant degree, especially in remote areas. Once the people get better education, they are likely to do well in their career. Hence, their standard of living should improve eventually.
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
Degree Name: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: การสื่อสารมวลชน
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11064
ISBN: 9741721684
Type: Thesis
Appears in Collections:Comm - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tipapun.pdf18.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.