Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1120
Title: ภาพลักษณ์ของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์ไทย
Other Titles: The image of Thaksin Shinawatra in Thai newspaper
Authors: ตวงพร จำปาศรี, 2524-
Advisors: อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
Subjects: ทักษิณ ชินวัตร, พ.ต.ท., 2492-
หนังสือพิมพ์กับการเมือง--ไทย
ภาพลักษณ์
Issue Date: 2547
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของ พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร ในหนังสือพิมพ์ไทย เพื่อศึกษาบทบาทของหนังสือพิมพ์ไทย ในการนำเสนอข้อมูลภาพลักษณ์ ของ พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร ที่ทำให้ผู้อ่านเกิดพัฒนาทางด้านการเมือง และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำเสนอข้อมูลภาพลักษณ์ที่เน้นทางด้านการเมือง ของ พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร โดยนักหนังสือพิมพ์ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาจากหนังสือพิมพ์ 4 ชื่อฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มติชน กรุงเทพฯธุรกิจ และผู้จัดการ เป็นเวลา 1 ปี โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 จำนวน 212 ฉบับ และการใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกบรรณาธิการข่าวการเมือง ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลภาพลักษณ์ของ พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตรที่หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ชื่อฉบับนำเสนอ ได้ปรากฏทิศทางของภาพลักษณ์ของ พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร ในทางเดียวกัน คือ เป็นกลางมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านลบ และด้านบวก หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ชื่อฉบับ มีบทบาทในการพัฒนาทางด้านการเมืองของประชาชน ดังนี้ หนังสือพิมพ์มีบทบาทการเป็นเวทีอิสระในการเสนอความคิดที่หลากหลายมากที่สุด รองลงมา คือ บทบาทการยกระดับปัญหาขึ้นสู่การโต้แย้งทางความคิดบทบาทการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติหรือมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น และบทบาทการเสริมสร้างความรู้แก่ผู้อ่าน เนื้อหาข้อมูลของ พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร ถูกนำเสนอในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมากที่สุด โดยมีการนำเสนอในรูปแบบของคอลัมน์วิจารณ์ รองลงมาคือ คอลัมน์ซุบซิบ บทความ/รายงาน และบทบรรณาธิการ และนำเสนอเนื้อหาข้อมูลในเนื้อหาประเภทการเมืองมากที่สุด รองลงมาคือ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และสื่อมวลชน นอกจากนี้ การแบ่งย่อยเนื้อหาประเภทการเมือง พบว่า หนังสือพิมพ์นำเสนอเนื้อหาประเภท นักการเมืองมากที่สุด มากไปกว่านั้น มีการใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่แสดงถึงบุคลิกภาพของ พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร ในลักษณะถ้อยคำหรือข้อความที่มุ่งแสดงออกถึงบุคลิกภาพด้านพฤติกรรมมากกว่าด้านอื่นๆ ในบริบทที่เสนอแนะในการปรับปรุงมากกว่าการชื่นชมโดยเฉพาะในเรื่องของพฤติกรรมการพูด ได้รับการนำเสนอบ่อยที่สุด นอกจากนี้ มีการใช้คำ, ฉายา, สรรพนามที่ใช้เรียกแทนชื่อ พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร ในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นข้อสรุปต่อบทบาทและบุคลิกภาพของ พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร และสามารถทำให้ผู้อ่านมีภาพพจน์ของ พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร อย่างชัดเจน ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์เจาะลึก พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำเสนอภาพลักษณ์ของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร โดยนักหนังสือพิมพ์ โดย 1. ปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่ ภูมิหลังของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ บุคลิกภาพของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2. ปัจจัยภายนอกซึ่งได้แก่การเป็นพรรคการเมืองน้องใหม่ และนโยบายของพรรคไทยรักไทย นโยบายในการนำเสนอข้อมูลภาพลักษณ์ของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรของสื่อมวลชนมี 4 ประการ ได้แก่ เป็นข้อเท็จจริงและมีผลต่อสังคมไทย เป็นการติเพื่อก่อไม่ได้เป็นฝ่ายตรงข้ามหรือทำลายใครและอยู่ในกรอบของจริยธรรม เสนอมุมมองใหม่ๆให้กับประชาชน และเนื้อหาข้อมูลต้องมีหลักฐานยืนยัน
Other Abstract: The objectives of this research are : to study the image of Thaksin Shinawatra in Thai newspapers; to study the role of newspapers in the image presentation of Thaksin Shinawatra relating to the political development of the readers; and lastly, to study the factors influencing the information of the political image of Thaksin Shinawatra by political editors. This research used both content analysis and In-depth interview techniques. Four daily newspapers; Thai Rath, Daily News, Kungtapturakid and Pujudkan, were analyzed. The content analysis reveals that the image of Thaksin Shinawatra, as seen by the newspapers, are mostly neutral. The negative and positive views are minimal. The four daily newspapers have the role of political development of the people. Their main, activity is to be a free platform a variety opinions. The other activities are the role to bring problems into discussion; the role to activate more political acting and cooperation; and the role of broadening the knowledge base of readers. Information about Thaksin Shinawatra is presented mostly by Thai Rath. Most presentation was in the critics columns. The other means were gossip columns, articals/reports, and editorials. The information was related mostly to politics. while other information was related to economics, society and culture, and mass media. The political information revealed that the newspapers presented him mostly as a politician. Newapapers used words or phrases which indicate the characteristics of Thaksin Shinawatra, mostly behavioural characteristics. The contents suggested improvement rather than appreciation. Suggestion often aim at his speaking behaviour. Words, nicknames, pronouns which used to call him instead of his name widely in the newspapers. These words, nicknames and pronouns reflected the conclusion of the attitude toward the action and characteristics of Thaksin Shinawatra. The mass media can communicate to readers clearly about the image of Thaksin Shinawatra. The results of the research by In-depth interview revealed that the factors in presentation of Thaksin Shinawatra by newsworkers influently consist by internal factors and external factors. Interna factors can be divided into 1. background of Thaksin Shinawatra. 2. characteristics of Thaksin Shinawatra. External factors can be divided into 1. new party 2. policy of THAIRAKTHAI party. The policy of presenting the image information of Thaksin Sinawatra by the massmedia are : The facts that and inportant to Thai society 2. It is the critics for improvement, not to be in the other side or to destroy, and in the frame of ethics 3. present alternative opinions to the people 4. information must be confirmed and evident.
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Degree Name: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: นิเทศศาสตรพัฒนาการ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1120
ISBN: 9745312835
Type: Thesis
Appears in Collections:Comm - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toungporn.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.