Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11287
Title: ปัจจัยกำหนดลักษณะการดำเนินรายการสนทนาข่าวทางวิทยุ
Other Titles: Factors determining of radio news talk programs
Authors: เติมศักดิ์ จารุปราณ
Advisors: ศิริชัย ศิริกายะ
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Advisor's Email: Sirichai.S@chula.ac.th
Subjects: ข่าววิทยุ
การสื่อสารทางการเมือง
Issue Date: 2541
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: งานวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา รูปแบบและกระบวนการผลิตรายการสนทนาข่าวทางวิทยุและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อลักษณะการดำเนินรายการสนทนาข่าวทางวิทยุ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิตรายการสนทนาข่าวทางวิทยุในปัจจุบัน การแสดงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและกระบวนการผลิตงานสื่อมวลชน ระบบอุปถัมภ์ การเล่าเรื่อง การทำวาทกรรมรวมทั้งแนวคิดเรื่องการสื่อสารทางการเมืองและใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ดำเนินรายการสนทนาข่าวทางวิทยุ จาก 5 กลุ่มผู้ผลิตรายการ ซึ่งได้แก่ บริษัท มีเดียพลัส จำกัดมหาชน, บริษัท ไอเอ็นเอ็น เรดิโอ จำกัด, บริษัท วอทชด็อก จำกัด, บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด และกรมประชาสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างเนื้อหาในรายการสนทนาข่าวทางวิทยุประกอบด้วย 3 ส่วน คือการเล่าข่าวและการทำวาทกรรมในข่าวโดยใช้ข้อมูลหลักจากหนังสือพิมพ์และข้อมูลข่าวที่ผลิตขึ้นภายในองค์กร การสัมภาษณ์บุคคลในข่าว การสนทนาข่าวกับวิทยากรหรือนักวิจารณ์สถานการณ์ประจำรายการ และการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โครงสร้างเนื้อหาและการนำเสนอดังกล่าวมีหน้าที่ในการจัดระเบียบ ข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ นำเสนอต่อผู้รับสารในรูปแบบที่ง่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มของข้อมูลข่าวสารที่ผลิตขึ้นในองค์กร ดึงดูดความสนใจ สร้างจุดขายและให้ผลในเชิงพาณิชย์ ปัจจัยกำหนดลักษณะการดำเนินรายการสนทนาข่าวทางวิทยุ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านทัศนคติ ภูมิหลังและประสบการณ์ทางวิชาชีพของผู้ดำเนินรายการ ปัจจัยด้านระบบอุปถัมภ์และเครือข่ายความสัมพันธ์ปัจจัยด้านวัฒนธรรมของสื่อวิทยุซึ่งมีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ของรายการหรือสถานีและแนวทางดำเนินงานขององค์กรต้นสังกัด ปัจจัยด้านกระแสความสนใจของสื่อมวลชนและประชาชนที่มีต่อสถานการณ์ข่าวในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งปัจจัยความสามารถเฉพาะบุคคลของผู้ดำเนินรายการในการแสดงบทบาทหน้าที่สื่อมวลชน ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ
Other Abstract: This qualitative research is an attempt to understand the format, producing process of radio news talk programs and to classify the factors which are determining the presentation of radio news talk programs. The methodology used in this research is depth interview with nine presenters of radio news talk programs from five producers (Media Plus, INN radio, Watch Dog, Nation Multi-media Group and Department of Public Relations). The finding shows that content structure of radio news talk programs are divided into four parts including part of news narrative and discourse, part of interview with news-source persons, part of interview with commentator and part of open-line for public hearing. This content structure are formed and presented under commercial strategy. The factors which are determing the presentation of radio news talk program including attitude and professional background of radio news talk presenters, the patron-client relation and network system, the radio culture which effects the image construction of producer organisation, the context of news concentrate among media and public and presentation technique for maintaining continuity of media roles and functions under any conditions
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
Degree Name: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: การสื่อสารมวลชน
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11287
ISBN: 9746397044
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Termsak_Ja_front.pdf757.73 kBAdobe PDFView/Open
Termsak_Ja_ch1.pdf838.93 kBAdobe PDFView/Open
Termsak_Ja_ch2.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open
Termsak_Ja_ch3.pdf736.46 kBAdobe PDFView/Open
Termsak_Ja_ch4.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open
Termsak_Ja__ch5.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open
Termsak_Ja_ch6.pdf785.74 kBAdobe PDFView/Open
Termsak_Ja_back.pdf724.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.