Comm - Theses : [1930] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1930
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การวิเคราะห์ไดอารีออนไลน์ : www.catcha.co.thปิยเนตร ขาวโต
2546วาทกรรมเรื่องความอ้วนความผอมในรายการโทรทัศน์สำหรับสตรีสุนัที เลาะวิธี
2547ความเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครฯ ต่อการเสนอข่าวโรคไข้หวัดซาร์สของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติกรพงศ์ ลัดพลี
2544บุคลิกภาพ พฤติกรรมในการแสวงหาข่าวสาร ความสามารถในการสื่อสารเพื่อการจูงใจ และภาวะความเป็นผู้นำของเยาวชนในโครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อพัฒนาผู้นำชุมชนยี่หมวย แซ่ลี้
2544การสร้างสรรค์ในการผลิตซ้ำภาพยนตร์ไทยจากตำนาน "แม่นากพระโขนง"ศิริพร ไฝศิริ
2544การเปิดรับเนื้อหาทางเพศจากนิตยสารผู้หญิงและทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศของสตรีวัยรุ่นและวัยทำงานเริงฤดี ปราการะนันท์
2544การสื่อสารและการสร้างประชาคมหมู่บ้านปลอดยาเสพติดในพื้นที่ทุ่งครุรจิตร เข็มศักดิ์สิทธิ์
2544การปรับตัวของสื่อพื้นบ้านโนราในสังคมไทยนิธิมา ชูเมือง
2544ภาพลักษณ์ ความพึงพอใจ และความภักดีของผู้บริโภค ที่มีต่อร้านค้าปลีกสมัยใหม่ธีรวิทย์ ฉายภมร
2547พัฒนาการและอนาคตของแนวคิดและการใช้การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในประเทศไทยกิ่งกาญจน์ ภัทรธรรมมาศ
2544คุณลักษณะของแหล่งข่าวการเมืองที่น่าเชื่อถือ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดเลือกแหล่งข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์รายวันภัสวรรณ ศรีธนวิบุญชัย
2544รูปแบบการสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีนริศรา นงนุช
2546บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของสื่อพื้นบ้านลิเกฮูลูที่มีต่อชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ศรัณยา สินสมรส
2546ประสิทธิผลของการใช้ผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้แนะนำสินค้าให้กับหลายผลิตภัณฑ์ต่อทัศนคติ และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคมนชนก อนะมาน
2546นโยบายและการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเสนอข้อมูลข่าวสารกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ ของสื่อมวลชนไทยโพธิวรรณ วิวิธเกยูรวงศ์
2546หลักธรรมพระพุทธศาสนา กับจริยธรรมของนักโฆษณาพงษ์ศักดิ์ เหลียวตระกูล
2546การเปิดรับข่าวสารด้านพลังงานและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ แก๊สโซฮอล์เพื่อทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงของประชาชน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลภัทธิรา ธีรสวัสดิ์
2546การเปิดรับสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ของประชาชนไทยและพม่าบริเวณแนวชายแดนจังหวัดเชียงรายและท่าขี้เหล็กเพ็ญจันทร์ จึงสมบูรณานนท์
2546ประสิทธิผลของสื่อแผ่นภาพสิทธิเด็ก ต่อเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครภคภัทร อุทัยพันธ์
2546อิทธิพลของ "ความผอมแห่งอุดมคติ" ในงานโฆษณาที่เป็นภาพลักษณ์แบบเหมารวมของความดึงดูดใจทางกายภาพ ต่อรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคของผู้หญิงผกามาศ อุ่นสำราญ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1930