Comm - Research Reports : [60] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 60
Issue DateTitleAuthor(s)
2560กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหว : รายงานการวิจัยพนม คลี่ฉายา
2547จินตทัศน์ทางสังคมและกลวิธีการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ของ อาคิระ คุโรซาว่า : การวิเคราะห์รัตนา จักกะพาก
2554โครงการวิจัย เรื่อง สื่อเพื่อผู้สูงอายุในประเทศไทย : สภาพการณ์ปัจจุบัน ความคาดหวัง แนวโน้มในอนาคตและการกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก :รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์รัตนา จักกะพาก; ระวี สัจจโสภณ
2551สถานภาพการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : การวิจัยรุ่งนภา พิตรปรีชา
2551การศึกษากระบวนการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ในองค์กรธุรกิจข้ามชาติ : รายงานผลการวิจัยวรวรรณ องค์ครุฑรักษา; ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
2551การสังเคราะห์องค์ความรู้สื่อสารการแสดงประเภทสื่อพื้นบ้าน : รายงานผลการวิจัยสุกัญญา สมไพบูลย์
2544แนวโน้มการพัฒนาการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวาทวิทยา ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ในทศวรรษหน้า : รายงานวิจัยจำนง วิบูลย์ศรี
2545พัฒนาการการถ่ายทอดข่าวสาร ความรู้ และอุดมการณ์ ของหนังสือพิมพ์ไทย ภายใต้แรงกดดันของกลุ่มชนชั้นนำและกลุ่มผลประโยชน์สุกัญญา สุดบรรทัด
2543การยึดครองสิทธิอำนาจระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นิยมกับกลุ่มก้าวหน้าโดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์ก่อนปี 2475สุกัญญา สุดบรรทัด
2542วิกฤติในวิวัฒนาการหนังสือพิมพ์ไทย : รายงานวิจัยสุกัญญา สุดบรรทัด
2543กรอบวาทวิพากษ์ตะวันตก (ค.ศ.1925-2000) กับปริบทไทยอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
2546วิวัฒนาการของการโฆษณาไทยตั้งแต่อดีตจนถึง พ.ศ. 2453 : งานวิจัยวิไลรักษ์ สันติกุล
2545ประวัติการช่วงชิงสิทธิอำนาจทางข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์สุกัญญา สุดบรรทัด
2549ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย : รายงานผลการวิจัยรักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม
2002Policy evaluation on promotion projects implemented by the Public Relations Department's Regional OfficesJitraporn Sudhivoraseth
2551การสื่อสารประเด็นสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยปาริชาต สถาปิตานนท์
2530คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยกัลยา ติงศภัทิย์, ม.ร.ว; สุดาพร ลักษณียนาวิน; ผ่องพรรณ ลวนานนท์
2530วิวัฒนาการของภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย (พ.ศ. 2387-2527) : รายงานผลการวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; อวยพร พานิช
2544วิวัฒนาการและสถานภาพขององค์ความรู้สาขาการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : งานวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
2543วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : งานวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 60