Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-4 of 4 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ผลของสารซิมวาสเตตินต่อระดับโปรตีนและอาร์เอ็นเอนำรหัสของเอนไซม์เมทริกต์เมทิลโลโปรติเนส-9 ในเซลล์สร้างกระดูก : รายงานการวิจัยพสุธา ธัญญะกิจไพศาล
2549การศึกษาผลของสารไดแลนตินโซเดียมต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ ระดับอาร์เอ็นเอนำรหัสของจีนคอลลาเจนชนิดที่ 1 และเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-1 ในเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อเหงือก เอ็นยึดปริทันต์และเนื้อเยื่อโพรงฟัน : รายงานผลงานวิจัยพสุธา ธัญญะกิจไพศาล
2547การศึกษาผลของสารสกัดของว่านหางจระเข้ต่อระดับเอนไซม์อัลคาลินฟอสฟาเตส และการตกผลึกของสารอนินทรีย์ในเซลล์สร้างกระดูกที่แยกจากไขกระดูก : รายงานผลงานวิจัยพสุธา ธัญญะกิจไพศาล
2542การตอบสนองของเซลล์เพาะเลี้ยงจากเอ็นยึดปริทันต์ต่อเกล็ดไฮดรอกซีอาปาไทต์ : รายงานผลการวิจัยทัศนีย์ ดรงค์สุวรรณ; ประสิทธิ์ ภวสันต์